Novice

Novice 9. 8. 2018

 

Najava javnega razpisa / MGRT, 3. avgust 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo najavlja Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«. Vrednost javnega razpisa je 3,1 milijone evrov, predvidena so 3 (tri) odpiranja. Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESSS). Namen javnega razpisa je preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevati k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij. Na javni razpis se bodo lahko prijavila registrirana socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva. vir

0

Novice 2. 8. 2018

 

Novo javno povabilo za “delovni preizkus” / MDDSZ, 1. avgust 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja 1,8 milijona evrov za delovni preizkus brezposelnih oseb. Delovni preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad. V delovni preizkus se bodo lahko vključevale osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje. V delovni preizkus se bo predvidoma vključilo 2.000 brezposelnih oseb. Javno povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 23. 10. 2019. vir

Mesečna temeljna obrestna mera, avgust 2018 / SURS, 31. 7. 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2018 ostaja 0,2 %, prav tako je letna temeljna obrestna mera enaka julijski (2,38 %). vir

Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2018 / UL RS 52/2018, 27. julij 2018
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij 2018 se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2018 znaša 392,75 EUR. Navedeni znesek se uporablja od 1. avgusta 2018. vir

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije / UL RS 52/2018, 27. julij 2018
Nova kolektivna pogodba začne veljati 15. avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo na število delovnih nedelj v letu in velikost dodatka za nedeljsko delo. Te se začnejo uporabljati 1. septembra 2018. Po novem bo delavec lahko razporejen na delo na nedelje na največ 20 nedelj v letu in ne več kot na dve nedelji v mesecu. Delavec bo upravičen do dodatka za delo na nedelje v velikosti 100 % od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke, vendar ta dodatek ne bo mogel znašati manj kot 6,05 EUR/uro. Delodajalec, po novem razen izjem, ne bo smel razporediti delavca na delo na vseh 15 praznikov. S 1. januarjem 2019 se bodo povečale najmanjše osnovne plače v vseh tarifnih razredih. Kolektivna pogodba za trgovino bo veljala do 31. decembra 2022. vir

0

Novice 26. 7. 2018

 

Poslovne tendence, Slovenija, julij 2018 / SURS, 25. julij 2018
Vrednost kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno in v gradbeništvu je bila v juliju 2018 nižja, v storitvenih dejavnostih pa enaka kot v juniju 2018. vir

Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za lesarstvo / UL RS 51/2018, 20. julij 2018
Z aneksom se zneski najnižjih osnovnih plač za posamezen tarifni razred povečajo za 2,7 %. Aneks se začne uporabljati od 1. avgusta 2018. vir

Povečanje slovenske zadolženosti / Eurostat, 20. julij 2018
Med državami EU je bilo v prvem četrtletju leta 2018 v primerjavi s četrtim četrtletjem leta 2017 največje povečanje deleža dolga v BDP v Belgiji (+2,9 odstotne točke), Grčiji (+1,8 odstotne točke), Italiji (+1,6 odstotne točke), Sloveniji (+1,4 odstotne točke) in Češki (+1,1 odstotne točke). Največje zmanjšanje je bilo v Latviji (–4,4 odstotne točke), v Litvi (–3,5 odstotne točke), na Cipru (–2,8 odstotne točke) in Švedskem (–2,6 odstotne točke). vir

Predlagane spremembe ZDDV-1 in ZDDPO-2 / MF, 19. julij 2018
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo predlog novele ZDDV-1 in predlog novele ZDDPO-2. S predlogoma zakonov se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki smo jih dolžni prenesti do konca letošnjega leta. Oba predloga bosta v javni obravnavi do 1. septembra 2018. vir

0

Novice 19. 7. 2018

 

Evropska komisija uvedla začasne zaščitne ukrepe za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla/ FURS, 18. julij 2018
V Uradnem listu Evropske unije L 181/2018 z dne 18. 7. 2018 je bila objavljena Izvedbena uredba komisije (EU) 2018/1013 z dne 17. julija 2018 o uvedbi začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla. S to uredbo se uvedejo tarifne kvote za uvoz v Unijo za vsako od 23 kategorij izdelkov iz Priloge I uredbe za obdobje 200 dni od začetka veljavnosti te uredbe. vir

Povprečna plača za maj 2018/ SURS, 16. julij 2018
Povprečna plača za maj 2018 je znašala bruto 1.663,23 EUR, neto pa 1.077,77 EUR. V primerjavi s plačo za april 2018 je bila nižja, nominalno za 0,1 %, realno pa za 1,3 %. Najvišjo povprečno plačo so imeli v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. vir

31. julija 2018 se izteče rok za vložitev dohodninske napovedi/ FURS, 16. julij 2018
Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija 2018 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, čeprav je imel v letu 2017 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija 2018, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vloži na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register.
Na iztek roka morajo biti pozorni tudi zavezanci, ki so v preteklem letu dosegali dohodke iz tujine. vir

0

Novice 12. 7. 2018

 

Sprememba ciljne skupine javnega povabila Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019 / MDDSZ, 10. julij 2018
Zavod RS za zaposlovanje z 10. julijem spreminja kriterije ciljne skupine Javnega povabila za operacijo »Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019«, in sicer se osebe starejše od 50 let ter osebe z nedokončano ali končano največ osnovnošolko izobrazbo, ki so stare 30 in več let že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih lahko vključijo v subvencionirano zaposlitev. Subvencijo od 5.000 do 7.000 EUR dodelimo delodajalcem na podlagi javnega povabila, ki je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31. 7. 2019. vir

Višina regresa za prehrano med delom / UL RS 46/2018, 6. julij 2018
Višina regresa za prehrano med delom za zaposlene, za katere veljajo Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost, Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike ter Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi, znaša od 1. julija 2018 3,88 EUR. vir

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti / UL RS 46/2018, 6. julij 2018
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti za šestmesečno obdobje od 1. julija znaša 8 %. vir

0

Novice 5. 7. 2018

 

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih / MDDSZ, 5. julij 2018
Javno povabilo Spodbude za trajno zaposlovanje mladih za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije je ponovno odprto do razdelitve sredstev. Od 5. 7. 2018 Zavod RS za zaposlovanje sprejema ponudbe delodajalcev. Ponudbe na javno povabilo lahko še naprej oddajo delodajalci iz vse Slovenije (ne glede na sedež). Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev (za posamezno kohezijsko regijo ali koledarsko leto) oziroma najkasneje do 31. 7. 2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb delodajalcev. vir

Davčno potrjevanje računov – ukinjen protokol TLS 1.0 / FURS, 2. julij 2018
Skladno z napovedjo je bil v soboto, 30. junija, ukinjeno davčno potrjevanje računov po protokolu TLS 1.0. vir

Temeljna obrestna mera, Slovenija, julij 2018 / SURS, 29 junij 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v juliju 2018 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 2,38 %. vir

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin / UL RS 44/2018, 29. junij 2018
S pravilnikom se določa vsebina obrazca Napoved za odmero davka na promet nepremičnin. Davčni zavezanec za davek na promet nepremičnin napove prenos nepremičnine na obrazcu Napoved za odmero davka na promet nepremičnin, ki je priloga k temu pravilniku in njegov sestavni del. Pravilnik začne veljati 1. julija. vir

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti / UL RS 44/2018, 29. junij 2018
Delno se spremeni metodologija za izpolnjevanje obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Spremembe pravilnika se uporabljajo za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2018. vir

Aneks številka 2 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije / UL RS 44/2018, 29. junij 2018
S 1. majem 2018 so se povečale najmanjše osnovne plače v vseh tarifnih razredih. Spremembe se uporabljajo od 1. maja 2018. vir

0

Novice 28. 6. 2018

 

Plačevanje obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam brez stroškov plačilnih storitev / UJP, 27. junij 2018
Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam je mogoče plačati vse obvezne dajatve pravnih in fizičnih oseb: davek na dodano vrednost, prihodki od premoženja, dohodnina, prispevki za socialno varnost, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, takse, globe ipd., ki se plačujejo na račune javnofinančnih prihodkov. Plačevanje je omogočeno na sedežu območnih enot UJP (8 lokacij) in dislociranih enotah UJP (3 lokacije). vir

Nova tipa lastnega dokumenta (NF-LD) na eDavkih / FURS, 22. junij 2018
Finančni urad sporoča, da sta za področje DDV dodana dva nova tipa prilog, in sicer:
– Pooblastilo za CP 42,
– Pooblastilo za CP 40 – DDV od uvoza.
Zaradi hitrejšega vnosa in ureditev pooblastil Urad naproša za pravilno izbiro tipa priloge. vir

Obvestilo ZPIZ – v eDavke odložena obvestila o napakah na REK obrazcih / FURS, 22. junij 2018
Finančni urad obvešča, da je ZPIZ dne 21. junija 2018, delodajalcem posredoval odreditev popravkov na obračunu davčnega odtegljaja v delu, ki se nanaša na oblikovanje pokojninske osnove za obdobje izplačil april 2018. Odreditve so v skladu z dogovorom odložili na portalu e-Davki. Posredovanih je bilo 3.948 obvestil.
Za vsa vprašanja v zvezi z navedenimi obvestili je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za namene informiranja je vzpostavljen klicni center na telefonski številki 01 47 45 692 in elektronski naslov napake.REK@zpiz.si. vir

0

Novice 21. 6. 2018

 

Prenova eDavkov – nedostopnost portala / FURS, 21. junij 2018
Finančna uprava obvešča da bo zaradi prenove državnega davčnega portala eDavki le ta od petka, 6. 7. 2018, od 15:00 ure do predvidoma nedelje, 8. 7. 2018, nedostopen. Na prenovljenem portalu bo možen dostop tudi do ˝starega˝ portala eDavki in sicer med prehodnim obdobjem treh mesecev. Po tem bo povezava do starega portala eDavki ukinjena. Portal BETA eDavki je že na voljo v prenovljeni različici. vir

Dodatne carinske dajatve na uvoz nekaterih proizvodov iz ZDA v EU / MGRT, 20. junij 2018
Evropska komisija je 20. junija 2018 sprejela predlog Izvedbene uredbe Komisije o nekaterih ukrepih trgovinske politike v zvezi z nekaterimi proizvodi s poreklom iz ZDA in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/724. Uredba bo 21. junija 2018 objavljena v Uradnem listu EU in bo začela veljati naslednji dan po objavi, 22. junija 2018. Z uredbo se uvajajo dodatne carinske dajatve na uvoz določenih proizvodov s poreklom iz ZDA v EU, v višini 25 % oziroma 10 %. vir

Prenova eDavkov / FURS, 19. junij 2018
Finančna uprava se je lotila obsežne prenove eDavkov. Prenova bo zajemala več faz. Od 8. julija dalje bodo zavezancem na voljo grafično prenovljeni eDavki, pri katerih bo na novo strukturirana vsebina strani. Do informacij bodo zavezanci po novem dostopali preko nove sheme opisa storitev. To pomeni, da bodo imeli na enem mestu opis storitve, ki jih bo vodila do oddaje obrazca. Tako imenovani zaprti del eDavkov, ki ga povečini uporabljajo podjetniki in podjetja, je zaenkrat deležen grafične prenove. V prvi fazi torej grafična prenova in prenovljena struktura strani. Konec leta bo na voljo mobilna aplikacija eDavki, v prihodnjem letu sledijo tehnične nadgradnje in poenostavitve za podjetnike in podjetja. vir

Povprečna mesečna plača za april 2018 / SURS, 15. junij 2018
Povprečna bruto plača za april 2018 je znašala 1.664,19 EUR; od bruto plače za marec 2018 je bila nižja (nominalno za 0,4 %, realno pa za 1,1 %), od bruto plače za april 2017 pa višja (nominalno za 4,6 %, realno pa za 3,1 %). vir

Dokument Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS / FURS, 14. junij 2018
Finančna uprava je objavila 4. izdajo omenjenega dokumenta. V objavi poudarja, da dokument velja tudi za nazaj, ker ne gre za zakonske spremembe temveč le za dopolnitev 3. izdaje. vir

0

Novice 14. 6. 2018

 

Vzpostavlja se evidenca študentskega dela / MDDSZ, 13. junij 2018
S sklenitvijo pogodbe med MDDSZ in Študentsko organizacijo Slovenije se je pričelo vzpostavljanje informacijskega sistema za beleženje kompetenc in spretnosti, pridobljenih z občasnim in začasnim delom študentov. Informacijski sistem bo zagotavljal celovit pregled začasnega in občasnega dela študentov in dijakov in s tem izboljšal položaj mladih na trgu dela. Raziskave namreč potrjujejo, da so za delodajalce delovne izkušnje ključnega pomena pri izbiri kandidata za zaposlitev. V Sloveniji mladi prve delovne izkušnje v največji meri pridobivajo v okviru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov. vir

Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe / FURS, 11. junij 2018
Finančna uprava RS na področju pridobitve lastnih poslovnih deležev v družbah zaznava visoko tveganje, zato je v letu 2018 glede tega načrtovan povečan obseg davčno inšpekcijskih nadzorov. V do sedaj izvedenih nadzorih je bilo dodatno obračunanih več kot 2.9 mio € davčnih obveznosti.
Nadzoru se lahko poslovni subjekti izognejo s predložitvijo samoprijave. vir

Motnje pri oddaji obračunov za prispevke / FURS, 8. junij 2018
Finančna uprava RS obvešča, da od 8. junija 2018 postopno uvaja spremenjen sistem knjiženja popravkov po sistemu razlik za obračune prispevkov za socialno varnost in obračune davčnih odtegljajev (REK, PNiPD, OPSV, ODO-1, ODKD). V času uvajanja je lahko moteno redno knjiženje terjatev ter s tem prikaz stanja terjatev in obveznosti na eKartici zavezanca. vir

0

Novice 7. 6. 2018

Nadzor na javnih prireditvah / FURS, 7. junij 2018
Finančna uprava RS bo tudi v letošnjem letu izvajala ciljne poostrene nadzore v okviru različnih javnih prireditev (koncerti, sejmi, festivali, srečanja, veselice, tabori, shodi, ipd.), saj pri teh obstajajo večja tveganja za kršitve dela in zaposlovanja na črno in kršitve izdajanja in davčnega potrjevanja računov. Poostreni nadzori bodo usmerjeni predvsem na pravilnost izdajanja in davčnega potrjevanja računov ter ustreznost podlag za delo, hkrati pa se bo preverjalo tudi spoštovanje drugih predpisov iz pristojnosti Finančne uprave RS. vir

Stroški dela v 1. četrtletju 2018 / SURS, 7. junij 2018
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2018 po začasnih podatkih povprečno za 4,8 % višji kot v prvem četrtletju 2017, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 3,8 %. vir

Seznam upravičencev do donacij v letu 2018 / UL RS 38/2017, 6. junij 2018
V Uradnem listu št. 38 je objavljen seznam upravičencev do donacij v letu 2018. vir

0
Page 4 of 48 «...23456...»