Novice

Novice 5. 4. 2018

SPOT – Slovenska poslovna točka / MGRT,  4. april 2018
V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem – sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. Vladni strateški razvojni projekt bodo v okviru štirih ravni izvajali: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. Pod okrilje Slovenske poslovne točke med drugim prehaja tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal e-VEM). vir

Telefonsko informiranje DDV / FURS, 3. april 2018
S 3. 4. 2018 je za telefonska vprašanja s področja DDV vzpostavljen enoten klicni center za celoten Furs in enotna telefonska številka 08 200 1002. Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij, ki jih potrebujejo pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti. Telefonski kontakt s kontrolorjem DDV bo tako omogočen le preko klicnega centra. vir

Izdan prvi sveženj izračunov dohodnine / FURS, 30. marec 2018
Furs je izdal prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2017. Zavezanci jih bodo prejeli po navadni pošti. Rok za vložitev ugovora se izteče 30. aprila 2018, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine pa 30. maja 2018. Preveč plačana dohodnina bo zavezancem nakazana 28. maja 2018. Naslednji sveženj bo odpremljen 31. maja 2018. vir

Slovenija lani poslovala s presežkom / SURS, 30. marec 2018
V letu 2017 je Slovenija v sektorju država prvič po 22 letih poslovala s 13 milijoni evrov presežka, kar pomeni, da je imela nominalno uravnotežene javne finance. vir

Marca inflacija / SURS, 30. marec 2018
V marcu 2018 smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 1,9-odstotno), povprečna 12-mesečna rast je bila 1,3-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 0,6-odstotna). vir

0

Novice 29. 3. 2018

Prihodek od prodaje storitev v januarju 2018 / Surs, 28. marec 2018
Na mesečni ravni je bil prihodek od prodaje storitev v januarju 2018 le za 0,2 % višji kot v prejšnjem mesecu. Najbolj se je zvišal v gostinstvu (za 3,2 %), sledila je rast prihodka v dejavnosti promet in skladiščenje (za 2,9 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,0 %). V preostalih storitvenih dejavnostih je bil nižji kot v decembru 2017, in sicer v poslovanju z nepremičninami za 23,0 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 2,1 % ter v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 0,4 %. vir

Ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. aprila 2018 / UL RS 19/2018, 23. marec 2018
Pokojnine in drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se od 1. aprila 2018 uskladijo tako, da se povečajo za 1,1 %. Uskladitev se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za april 2018. vir

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja / UL RS 19/2018, 23. marec 2018
S sklepom se spremenijo določeni pavšalni zneski prispevkov, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe za posebne primere zavarovanja. Sklep začne veljati 1. aprila 2018. vir

Slovenija sprožila uveljavitev večstranske davčne konvencije / MF, 23. marec 2018
Slovenija je pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) kot peta jurisdikcija deponirala listino o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička. S tem je bil izpolnjen pogoj za uveljavitev konvencije. vir

EU vzpostavlja obdavčitev digitalnega gospodarstva / Evropska komisija, 21. marec 2018
Evropska komisija je predlagala nova pravila obdavčevanja digitalne poslovne dejavnosti v EU. Z direktivo namerava določiti pravila obdavčitve dohodkov pravnih oseb z znatno digitalno prisotnostjo. vir

0

Novice 22. 3. 2018

Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo / UL RS 18/2018, 20. 3. 2018
1. aprila dalje znaša  višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,37 EUR, za zdravstveno zavarovanje pa 2,11 EUR. vir

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji / UL RS 17/2018, 16. 3. 2018
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, za leto 2017 znaša 34,72 %. vir

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del / UL RS 17/2018, 16. 3. 2018
Na podlagi odredbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se bo 1. aprila 2018 zvišala minimalna urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del (študentsko delo) s trenutnih bruto 4,61 EUR/uro na bruto 4,73 EUR/uro. vir

Januarja nižje plače kot decembra/ Surs, 15. marec 2018
Povprečna bruto plača za januar 2018 je znašala 1.659 EUR in je bila za 3,7 % nižja od plače za december 2017. Znižanje povprečne plače je bilo predvsem posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic). vir

Spremembe obrazcev REK / Furs, 14. marec 2018
Furs obvešča, da se bodo od 1. aprila uporabljale spremenjene sheme obrazcev REK. Dopolnjeno funkcionalnost na obrazcih REK bo na sistemu BETA eDavki možno testirati predvidoma od četrtka, 22. marca. vir

0

Novice 14. 3. 2018

V petek 30. 3. 2018 v evroobmočju ne bo medbančnega prometa / Furs, 13. 3. 2018
Furs obvešča, da v petek, 30. 3. 2018, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 30. 3. 2018, ne bo izvajala plačilnih storitev. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 30. 3. 2018, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri FURS 30. 3. 2018, pravočasno poravnana, če je plačana 29. 3. 2018. vir

Vrednost blagovne menjave v januarju 2018 višja kot v januarju 2017 / Surs, 12. 3 2018
Slovenija je v januarju 2018 izvozila za 13,6 %, uvozila pa za 12,5 % več blaga kot v januarju 2017.
Izvoz v januarju 2018 je znašal 2,4 milijarde EUR in je bil za 13,6 % višji kot izvoz v januarju 2017, uvoz pa je znašal 2,4 milijarde EUR in je bil za 12,5 % višji od uvoza v januarju 2017. Vrednosti izvoza in uvoza v januarju 2018 sta bili višji tudi od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v letu 2017, in sicer je bila vrednost izvoza v januarju 2018 višja za 1,7 %, vrednost uvoza pa za 2,5 %. Pokritost uvoza z izvozom v januarju 2018 je bila 101,6-odstotna, presežek (ta je bil posledica presežka pri trgovanju z državami članicami EU) pa je znašal 36,7 milijona EUR. Presežek v blagovni menjavi v januarju je bil ustvarjen peto leto zapored, letošnji pa je bil drugi najvišji (višji je bil le presežek v januarju 2016). vir

Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV / Furs, 9. 3. 2018
Furs je podal pojasnilo v zvezi dajanjem nastanitvenih zmogljivosti fizične osebe. vir

Slovenija podpira nekatere spremembe direktive o DDV / MF, 8. marec 2018
Slovenija podpira prenovo pravil o DDV za mala podjetja, s katerimi se njihove obveznosti poenostavijo, in prehod na dokončno ureditev na podlagi načela namembnega kraja, vključno s posodobitvijo politike stopenj DDV. Zadržana pa je do predloga spremembe direktive glede stopenj DDV zaradi sorazmerno velikega prenosa pristojnosti za določanje nižjih stopenj DDV na države članice, saj meni, da bi uvedba takšnega sistema povzročila nadaljnje povečanje zapletenosti sistema DDV, kar bi povzročilo dodatne stroške za podjetja in ustvarilo pravno negotovost. vir

0

Novice 8. 3. 2018

Novi predlog zakona minimalni dohodek zvišuje na 331,26 evrov /MDDSZ, 7. marec 2018
Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih osnovni znesek minimalnega dohodka (denarne socialne pomoči) zvišuje iz 297,53 na 331,26 evrov, kar predstavlja 75 % višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov. Navedeni znesek predstavlja 11,34 % povečanje. vir

Odločba o razveljavitvi prve in druge povedi četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih / UL RS 15/2018, 7. marec 2018
V postopku za oceno ustavnosti je ustavno sodišče razveljavilo prvo in drugo poved 48/4 ZNVP-1. Sodišče je ugotovilo protiustavnost izpodbijane Po presoji ustavnega sodišča je omejevanje stroškov trgovalnega računa posameznika prekomeren poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude. vir

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B) / UL RS 14/2018, 2. marec 2018
Začetek veljavnosti: 17. 3. 2018
Novela zakona prinaša spremembe glede načina izrabe očetovskega dopusta. Črtane so določene izjeme o možnosti izrabe očetovskega dopusta do dopolnjenega 12. meseca otrokove starosti, ko gre za primere posvojitve, zdravljenja otroka in druge izjeme. Navedene spremembe veljajo za očete, katerih otroci bodo rojeni 1. maja 2018 ali pozneje. Od 1. januarja 2020 se bo pomoč ob rojstvu otroka dodelila v obliki dobroimetja. Sprememba zakona med drugim razširja pravico do dodatka za veliko družino in dodaja nov člen glede pomoči pri nakupu vinjete. vir

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje / UL RS 14/2018, 2. marec 2018
Začetek veljavnosti: 3. 3. 2018
Delno se spremenijo določbe uredbe glede področja uporabe regionalne pomoči, glede upravičencev do regionalne pomoči, delno se spremenijo tudi pogoji in merila dodeljevanja pomoči ter pogoji dodeljevanja pomoči za tekoče poslovanje. vir

0

Novice 1. 3. 2018

Temeljna obrestna mera, marec 2018 / Surs, 28. februar 2018
Mesečna temeljna obrestna mera se je v marcu 2018 znižala na 0,1 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 1,18 %. vir

Bruto domači proizvod, 4. četrtletje 2017 / Surs, 28. februar 2018
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v četrtem četrtletju 2017 za 6,0 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. BDP v letu 2017 pa se je po prvi oceni zvišal za 5,0 %. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v četrtem četrtletju 2017 za 2,0 % višji kot v tretjem četrtletju in za 6,2 % višji kot v enakem četrtletju 2016. vir

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A) / UL RS 13/2018, 28. februar 2018
Začetek veljavnosti: 15. 3. 2018. Sprejete spremembe vsebujejo kar nekaj posegov v obstoječo veljavno različico zakona. Prehodne in končne določbe opredeljujejo posebnosti, ki začnejo veljati z odlogom. vir

Nadzor FURS zaradi neizplačila plač – prvi učinki nadzora po novih pristojnostih / Furs, 23. februar 2018
Finančna uprava RS je na podlagi novega 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od 1. 1. 2018 dobila novo pristojnost. Uvede lahko postopek o prekršku zoper tiste delodajalce, ki niso predložili obračuna prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: REK obrazec), ker delavcem niso izplačali plač. Od 360 obravnavanih zavezancev jih 137 ni izplačalo plač, v 50 primerih pa so plače sicer bile izplačane, vendar niso bili obračunani prispevki. vir

UJPlačam: plačevanje obveznosti do države brez stroškov plačilnih storitev / MF, 23. februar 2018
Od 1. marca 2018 bo več kot petsto različnih obveznosti do države in občin mogoče plačati s plačilnimi karticami brez stroškov plačilnih storitev. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji, glede na povpraševanje pa se bo mreža lokacij lahko tudi prilagodila. Na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam bo mogoče plačati vse obvezne dajatve posameznikov, podjetnikov in podjetij. Torej od dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, različnih taks in glob do davka na dodano vrednost in prispevkov za socialno varnost. vir

0

Novice 22. 2. 2018

Usposabljanje s področja carinske zakonodaje / Furs, 22. februar 2018
Finančna uprava RS pripravlja brezplačno usposabljanje s področja carinske zakonodaje, ki bo potekalo od torka, 20. 3. 2018 do srede, 28.3.2018  v Ljubljani. vir

Gospodarsko razpoloženje v februarju 2018 / Surs, 22. februar 2018
Gospodarsko razpoloženje v februarju 2018 slabše kot v prejšnjem mesecu. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v februarju 2018 za 1,6 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu, vendar je bila še vedno visoka, saj je bila za 16,0 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja in za 4,0 odstotne točke višja od vrednosti v lanskem februarju. vir

Podaljšanje roka za plačilo prispevkov za socialno varnost. za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, ki so prostovoljno vstopile v socialna zavarovanja / Furs, 20. februar 2018
V skladu z Zakonom o davčnem postopku – ZDavP-2 je davčni organ za obračunsko obdobje januar 2018 prvič sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost za kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, ki so prostovoljno vstopile v socialna zavarovanja, in ga vložil na portal eDavki. Za te zavezance se rok za plačilo prispevkov za socialno varnost podaljša do 23. februarja 2018. vir

Spremembe programa »Trajno zaposlovanje mladih«/ MDDSZ, 15. februar 2018
Po novem se mlajši od 30 let že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih lahko vključijo v subvencionirano zaposlitev za trajno zaposlovanje mladih. Subvencijo 5.000 EUR lahko pridobi delodajalec na podlagi javnega povabila, ki je odprto do porabe sredstev, najdlje do 31.7.2019. vir

0

Novice 15. 2. 2018

Povprečna plača za december 2017 / Surs, 15. februar 2018
Povprečna bruto plača za december 2017 je znašala 1.723,13 EUR; od plače za november 2017 je bila nominalno in realno nižja za 1,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za 2017 je bila višja od plače za 2016, in sicer nominalno za 2,7 %, realno pa za 1,3 %. vir

Nova storitev na odprtem portalu eDavkih DDV-PN Razkritje / Furs, 14. februar 2018
Na spletni strani eDavki je na voljo nova storitev za preverjanje podatkov o pavšalnem nadomestilu zavezanca. vir

Oddaja DDV-O, VIES-KP in PD-O / Furs, 14. februar 2018
Furs je zaključil spremembo DDV obdobij, zato je oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O spet omogočena. vir

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo  / UL RS 8/2018, 9. februar 2018
Začetek veljave: 10. 2. 2018
Pravilnik o dopolnitvi k obstoječemu pravilniku dodaja 2.a člen. Dodani člen govori o normativni porabi za gozdne površine, kjer se izvajajo dela za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov. vir

Aneks številka 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije / UL RS 8/2018, 9. februar 2018
Začetek veljave: 10. 2. 2018
Pogodbeni stranki ( Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij ter Sekcija za kmetijstvo, živilsko industrijo in gozdarstvo kot predstavnici delodajalcev in Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije kot predstavnik delojemalcev) sta sklenili aneks št. 1 h kolektivni pogodbi. Aneks spreminja 1., 2. in 3. člen kolektivne pogodbe. vir

0

Novice 9. 2. 2018

Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, december 2017 / Surs, 9. februar 2018
Surs poroča, da je blagovna menjava v letu 2017 najvišja v zadnjih letih. Slovenija je v 2017 izvozila za 28,2 milijarde EUR blaga (ali za 13,1 % več kot v 2016), uvozila pa ga je za 27,5 milijarde EUR (ali za 14,2 % več kot v 2016). vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, januar 2018 / Surs, 7. februar 2018
V januarju 2018 smo imeli na letni ravni 1,5-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 1,3-odstotno), povprečna 12-mesečna rast je bila 1,4-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 0,1-odstotna). Blago se je v enem letu podražilo za 1,4 %, storitve pa za 1,7 %. Od blaga sta se blago dnevne porabe in poltrajno blago podražili, prvo za 2,4 %, drugo za 0,5 %, trajno blago pa se je za 1,7 % pocenilo. Letno inflacijo je v največji meri zvišala, in to za 0,5 odstotne točke, za 3,0 % dražja hrana (sadje je bilo dražje za 11,6 %, meso za 7,7 %, mleko, sir in jajca pa za 3,2 %, medtem ko so se cene zelenjave znižale za 8,0 %). Po 0,3 odstotne točke so k višji inflaciji prispevale podražitve električne energije, plina in drugih goriv (za 4,0 %). Letno inflacijo so za 0,2 odstotne točke znižale še nižje cene avtomobilov (za 3,4 %), 0,1 odstotne točke pa je prispevala še cenejša mobilna telefonija (za 1,9 %). vir

Davčne blagajne – odprava uporabe protokola TLS 1.0 / Furs, 7. februar 2018
Furs obvešča vse uporabnike davčnih blagajn, da bo od 30. 6. 2018 dalje onemogočena uporaba protokola TLS 1.0 (namen spremembe je vzdrževati minimalno raven varnosti v komunikaciji odjemalcev s FURS sistemom za davčno potrjevanje računov) in uporabnike davčnih blagajn poziva, da se do 30. 6. 2018 obrnejo na dobavitelja svoje davčne blagajne in ga povprašajo, ali sprememba protokola vpliva tudi na njihovo davčno blagajno. Sprememba sicer potencialno vpliva predvsem na starejše operacijske sisteme (npr. Windows XP). Uporabniki davčnih blagajn bodo tako (s pomočjo svojih dobaviteljev davčnih blagajn) preverili kompatibilnost svojih programskih rešitev. vir

Napaka v polju A022 na iREK / Furs, 7. februar 2018
Furs sporoča, da so na iREK zaznali napako pri izbiri polja A022 – delavec, za katerega delodajalec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po ZIUPTDSV ali po ZIUPTD. Na podlagi ZIUPTD-A je bil sprejet ukrep na področju trga dela, ki spodbuja zaposlovanje starejših brezposelnih oseb, ki se je podaljšal za dve leti in velja do vključno 31. decembra 2019. Trenutno tega polja ni možno izbrati za osebe, ki so starejše od 55 let. Napaka bo odpravljena predvidoma do 19. 2. 2018. vir

Enostavnejše zaposlovanje tujcev / MDDSZ, 7. februar 2018
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki bo postopek zaposlovanja tujcev časovno skrajšal in z vidika dokazovanja izpolnjevanja različnih pogojev tudi poenostavil. vir

Še več obrazcev v eDavkih zgolj z uporabniškim imenom in geslom / Furs, 5. februar 2018
Furs daljša seznam obrazcev, ki jih je možno na portalu Edavki za fizične osebe oddati zgolj z uporabniškim imenom in geslom. vir

Štirje razpisi / MGRT, 2. februar 2018
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo štiri razpise, namenjene gospodarstvu:
– Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019, ki je namenjen inovativnim potencialnim podjetnikom, novim in obstoječim podjetjem s potencialom hitre rasti ter hitro rastočim podjetjem s potencialom globalne rasti. Razpisana sredstva: 6,6 milijona evrov za dve leti.
– SPOT REGIJE 2018-2022, ki podpira storitve slovenskih poslovnih točk v regijah Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska (posodobitev Vem točk). Razpisana sredstva: slabih 3,9 milijonov evrov za pet let.
– Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji za leti 2018 in 2019. Razpisana sredstva: 1,4 milijona evrov za dve leti.
– Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje. Razpisana sredstva: 1,27 milijona evrov za dve leti.
vir

Spremembi obračunskega obdobja DDV-O / Furs, 2. februar 2018
Furs obvešča, da bodo na podlagi 89. člena ZDDV-1 centralno spremenili davčna obdobja vsem davčnim zavezancem, ki se jim na podlagi obdavčljivega prometa v letu 2017 spremeni davčno obdobje. Centralna sprememba davčnega obdobja bo potekala od 9. 2. 2018 (od 13. ure dalje) do predvidoma 12. 2. 2018. V tem času bo oddaja obrazcev DDV-O, VIES-KP in PD-O zaprta za vsa obdobja. Oddaja obrazcev bo ponovno možna od 12. 2. 2018 naprej. Oddaja obračuna DDV-O za mesec januar 2018, bo torej možna po 12. 2. 2018. vir

0

Temeljna obrestna mera

Temeljna obrestna mera, Slovenija, februar 2018 / SURS, 31. januar 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v februarju 2018 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,64 %. vir

0
Page 5 of 47 «...34567...»