Novice

Novice 7. 6. 2018

Nadzor na javnih prireditvah / FURS, 7. junij 2018
Finančna uprava RS bo tudi v letošnjem letu izvajala ciljne poostrene nadzore v okviru različnih javnih prireditev (koncerti, sejmi, festivali, srečanja, veselice, tabori, shodi, ipd.), saj pri teh obstajajo večja tveganja za kršitve dela in zaposlovanja na črno in kršitve izdajanja in davčnega potrjevanja računov. Poostreni nadzori bodo usmerjeni predvsem na pravilnost izdajanja in davčnega potrjevanja računov ter ustreznost podlag za delo, hkrati pa se bo preverjalo tudi spoštovanje drugih predpisov iz pristojnosti Finančne uprave RS. vir

Stroški dela v 1. četrtletju 2018 / SURS, 7. junij 2018
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2018 po začasnih podatkih povprečno za 4,8 % višji kot v prvem četrtletju 2017, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 3,8 %. vir

Seznam upravičencev do donacij v letu 2018 / UL RS 38/2017, 6. junij 2018
V Uradnem listu št. 38 je objavljen seznam upravičencev do donacij v letu 2018. vir

0

Novice 31. 5. 2018

 

Temeljna obrestna mera / SURS, 31. maj 2018
Mesečna temeljna obrestna mera se je v juniju 2018 zvišala na 0,2 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,46 %. vir

Bruto domači proizvod / SURS, 31. maj 2018
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2018 za 4,6 % višji kot v prvem četrtletju leta 2017. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v prvem četrtletju 2018 za 0,6 % višji kot v četrtem četrtletju 2017 in za 5,0 % višji kot v prvem četrtletju 2017. vir

Ukinitev e-poštnega naslova napake.REK@zpiz.si / ZPIZ, 31. 5. 2018
ZPIZ sporoča, da bo zaradi upoštevanja varstva osebnih podatkov 30. junijem ukinil e naslov napake.REK@zpis.si. Zavezancem bo komunikacija omogočena preko portala BiZPIZ ali telefonsko. vir

Obsežna prenova sistema DDV v EU / Evropska komisija, 25. maj 2018
Evropska komisija je predlagala podrobne tehnične prilagoditve predpisov EU o DDV. Te prilagoditve dopolnjujejo njen nedavni predlog za prenovo sistema DDV, s katero naj bi ta sistem postal odpornejši na goljufije – za ta namen bo treba od skupaj 408 členov direktive o DDV prilagoditi okoli 200 členov. vir

0

Novice 24. 5. 2018

 

Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2017 40,0-odstotna / SURS, 24. maj 2018
Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2017 zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 40,0 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 60,0 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2017 je bila za 1,4 odstotne točke višja kot v letu 2016. vir

Uredba o določitvi zneska trošarine za energente / UL RS 34/2018, 21. maj 2018
S to uredbo se povečujejo trošarine za neosvinčeni bencin in dizel. Zneski trošarin drugih energentov ostajajo enaki. Zneski trošarin na 1.000 litrov znašajo: za neosvinčeni bencin z manj kot 98 oktani in za neosvinčeni bencin z 98 in več oktani 478,29 EUR ter za plinsko olje za pogonski namen 392,72 EUR. Zaradi spremembe velikosti trošarin bodo cene glavnih dveh energentov ostale nespremenjene. vir

Padec inflacije v EU / Eurostat, 16. maj 2018
Letna stopnja inflacije v evroobmočju je bila v aprilu 1,2-odstotna. Leto prej je bila stopnja 1,9-odstotna. Najnižje letne stopnje so bile na Cipru (–0,3 %), Irskem (–0,1 %) in Portugalskem (0,3 %), najvišje pa v Romuniji (4,3 %), na Slovaškem (3 %) in v Estoniji (2,9 %). V Sloveniji je bila inflacija 1,9-odstotna. vir

0

Novice 17. 5. 2018

 

Povprečna bruto plača za marec 2018 / SURS, 15. maj 2018
Povprečna bruto plača za marec 2018 je bila nominalno za 2,0 %, realno pa za 1,7 % višja od plače za februar 2018. Bruto plača se je zvišala v vseh dejavnostih razen v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti ter v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih. vir

Poslovanje družb in podjetnikov v letu 2017/ AJPES, 15. maj 2018
Dne 15. maja je Ajpes na svoji spletni strani objavil informacije o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2017. vir

Vlada za ohranitev praga 50.000 EUR za DDV / MF, 10. maj 2018
Dovoljenje Sloveniji, da po posebni ureditvi za male davčne zavezance uporablja prag letnega prometa v velikosti 50.000 EUR, se izteče 31. decembra 2018. Vlada bo zaprosila za podaljšanje veljavnosti dovoljenja naši državi, da lahko še naprej uporablja poseben ukrep, ki odstopa od 287. člena direktive o DDV. vir

0

Novice 10. 5. 2018

Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa »Usposabljamo lokalno« / MDDSZ, 8. maj 2018
Zavod RS za zaposlovanje je 8. 5. 2018 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa »USPOSABLJAMO LOKALNO«. Namen programa je usposabljanje brezposelnih oseb za deficitarne poklice, s ciljem izboljšati njihove zaposlitvenih možnosti in povečati njihovo konkurenčnost na trgu dela. vir

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju / UL RS 31/2018, 4. maj 2018
Novela prinaša številne spremembe na področju štipendiranja (dodeljevanje štipendij, splošni pogojev za pridobitev štipendije, dodatki za uspeh, izplačevanje štipendij, obveznosti štipendista ter mirovanje, prenehanje in vračilo štipendije). Glede obveznosti zaposlitve štipendista bo po novem veljalo, da je delodajalec dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal sofinanciranje kadrovske štipendije, skleniti pogodbo o zaposlitvi na ustrezno delovno mesto najkasneje v dveh mesecih po zaključku izobraževanja. Začetek veljavnosti zakona: 19. 5. 2018. vir

0

Novice 3. 5. 2018

Mesečna in letna temeljna obrestna mera / SURS, 30. april 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v maju 2018 ostaja 0,1 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 1,18 %. vir

Inflacija v aprilu / SURS, 30. april 2018
V aprilu 2018 smo imeli na letni in mesečni ravni inflacijo (1,5- oz. 0,7-odstotno). V primerjavi z aprilom prejšnjega leta se je blago podražilo za 1,5 %, storitve pa za 1,6 %. Letno inflacijo so višali dražja hrana ter gorivo in energija, mesečno pa dražja obleka in obutev ter počitniški paketi. vir

Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti / UL RS 30/2018, 26. april 2018
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdala sklep, s katerim se ugotovi razširjena veljavnost Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, sklenjene 14. decembra 2015, na vse delodajalce, ki opravljajo eno od sledečih dejavnosti kot glavno dejavnost: proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline, proizvodnja cementa, proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa, gradnja vodnih objektov. vir

0

Novice 26. 4. 2018

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno / SURS 26. april 2018
Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je v marcu 2018 na mesečni ravni po treh zaporednih mesecih padanja zvišal, in sicer za 0,5 %. Na rast je vplival višji realni prihodek v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 4,0 %); realni prihodek v trgovini na drobno brez motornih goriv je bil namreč za 1,3 % nižji kot v prejšnjem mesecu. V primerjavi s februarjem 2018 je prodaja živil upadla za 0,4 %, prodaja neživil pa za 1,4 %. vir

Gospodarsko razpoloženje v aprilu 2018 / SURS 24. april 2018
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v aprilu 2018 (13,2 odstotne točke) za 1,1 odstotne točke višja kot v marcu 2018 (12,1 odstotne točke), hkrati pa za 14,5 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja. vir

Sprememba Zakona o socialno varstvenih prejemkih / MDDSZ, 20. april 2018
S 1. junijem 2018 se osnovni znesek minimalnega dohodka zviša na 385,05 evra (za samsko osebo, trenutno 297,53 evra), kar pomeni, da se znesek redne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči in posmrtnine zviša na 385,05 evra. Cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo bo znašal največ 566,02 evra (trenutno 484,97 evra). Ministrstvo tistim, ki še niso upravičeni do te pomoči sporoča, da lahko vlogo vložite že meseca maja 2018. Če že imate veljavno odločbo o denarni socialni pomoči oziroma varstvenem dodatku pa je potrebno za uveljavljanje višjega zneska denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka najkasneje do konca julija 2018 oddati novo vlogo na center za socialno delo. S 1. junijem 2018 se razširja tudi krog upravičencev do pogrebnine in posmrtnine na brate ali sestre, nečake ali nečakinje, vnuke ali vnukinje pokojne osebe.vir

Eurostat potrdil presežek države v letu 2017 / SURS, 20. april 2018
Vrednost podatka o presežku sektorja država v 2017 ostaja tudi po rednem postopku pojasnjevanja podatkov o primanjkljaju in dolgu države Eurostatu enaka prvi oceni,  to je 13 milijonov evrov ali 0,03 % BDP. Po napovedih MF se bo presežek države v 2018 povečal na 163 milijonov evrov ali 0,4 % BDP. vir

0

Novice 19. 4. 2018

Vzpostavljen MOSS DDV potral / Evropska komisija, 19. april 2018
Evropska komisija je vzpostavila portal MOSS (Mini One-Stop Shop), ki ponuja celovite in lahko dostopne informacije o DDV pri telekomunikacijah. Na portalu so tudi informacije o uporabi MOSS-a za prijavo in plačilo DDV od teh storitev. vir

Novost pri izvajanju turističnega vodenja v Republiki Sloveniji / MGRT, 16. april 2018
Z uveljavitvijo novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 13/18) z dne 28. 2. 2018, je na področju turističnega vodenja prenehala veljati izjema, po kateri pogojev za opravljanje poklica turističnega vodnika, ki so sicer predpisani v Republiki Sloveniji, ni bilo treba izpolnjevati tujim državljanom pri vodenju organiziranih skupin obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije. Po novem morajo tudi tuji državljani, če želijo izvajati turistično vodenje za organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije, izpolnjevati enake pogoje, kot so predpisani za domače turistične vodnike. Ta zahteva ne velja za turistične vodnike iz držav pogodbenic (vse države članice EU, Švica, Norveška in Islandija), ki v Republiki Sloveniji čezmejno oziroma občasno opravljajo poklic turističnega vodnika. Za slednje velja posebna ureditev. vir

Povprečna bruto plača za februar 2018 / SURS, 16. april 2018
Povprečna bruto plača za februar 2018 je znašala 1.638,00 EUR; od bruto plače za januar 2018 je bila nižja, nominalno za 1,3 %, realno pa za 2,0 %. Povprečna neto plača za februar 2018 je znašala 1.066,33 EUR; od neto plače za januar 2018 je bila nominalno nižja za 1,1 %, realno pa nižja za 1,8 %. V primerjavi s plačo za februar 2017 se je povprečna bruto plača za februar 2018 zvišala, in sicer nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,4 %. vir

Iskanje po povezanih osebah / Ajpes, 16. april 2018
Skladno z Zakonom o sodnem registru je od 14.4.2018 dalje pri osebah, ki so vpisane kot ustanovitelji, družbeniki, zastopniki ali člani organa nadzora v gospodarskih družbah in drugih subjektih vpisa v sodni register, omogočeno iskanje po povezanih osebah. vir

Prispevki za socialno varnost / FURS, 13. april 2018
Finančna uprava RS je v okviru dopolnitve programske podpore za pripravo POPSV pripravila funkcionalnost, ki bo olajšala plačevanje prispevkov za socialno varnost. Na podlagi POPSV se pripravijo plačilna navodila in prikaz izpolnjenega UPN naloga s QR kodo na eDavkih. UPN nalog je pripravljen tudi v PDF formatu, tako da ga je mogoče natisniti in uporabiti pri dejanskem plačilu obveznosti. Vir podatkov za plačilne informacije je POPSV oziroma OPSV, rok plačila na UPN je 20. v mesecu za pretekli mesec. Če je OPSV oziroma popravek OPSV oddan po roku za plačilo prispevkov za socialno varnost, se pri pripravi plačilne informacije kot rok plačila izpiše tekoči datum – datum oddaje OPSV. vir

Javno povabilo za »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve« / MDDSZ, 13. april 2018
Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja starejših – Aktivni do upokojitve«. Program bo spodbujal delodajalce k trajnejšemu zaposlovanju starejših brezposelnih za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev. Izvedba programa Aktivni do upokojitve bo tako prispevala k hitrejši zaposlitvi starejših brezposelnih in bo zmanjšala neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. V program se bodo lahko vključevale brezposelne osebe v starosti 58 let in več, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje. Zavod bo pri vključevanju teh oseb upošteval poklic, izobrazbo, delovne izkušnje in osebne kompetence kandidatov. Prednost bodo imele osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti ali socialno varstvene prejemke. Okvirna višina sredstev za izvedbo programa Aktivni do upokojitve v obdobju 2018 – 2022 znaša 13.992.000,00 evrov. 80% sredstev financira Evropska unija (EU) iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in 20 % sredstev Republika Slovenija iz slovenskega proračuna. vir

REK obrazec – poročanje povračil stroškov službene poti / FURS, 13. april 2018
Furs obvešča, da v primeru predložitve REK obrazca za vrste dohodka: 1106, 1108,  1127,  1141,  1143,  1144, 1020 in 1021, na iREK obrazcu še ni možno poročati povračil stroškov službene poti ločeno po posameznem povračilu (prehrana, prevoz, prenočevanje) in predlaga, da zavezanci, do dopolnitve eDavkov o povračilih stroškov službene poti poročajo z vrsto dohodka 1190. vir

Fursovo obvestilo Slovencem, ki živijo v tujini / FURS, 12. april 2018
Furs obvešča Slovence, ki imajo v Sloveniji uradno prijavljeno stalno prebivališče, dejansko pa že dlje časa živijo v tujini ali pa so se iz Slovenije odselili za stalno, da si lahko uredijo rezidentski status z vložitvijo vloge oziroma v obliki izpolnjenega vprašalnika. vir

0

Novice 12. 4. 2018

Onemogočen dostop do spletnega portala UJP eRačun / UJP, 12. april 2018
UJP obvešča, da bo v soboto, 14. 4. 2018, predvidoma od 9. do 11. ure, zaradi vzdrževalnih del v Upravi Republike Slovenije za javna plačila, onemogočen dostop do spletnega portala UJP eRačun. vir

Izvoz in uvoz v februarju 2018 / SURS, 9. april 2018
V prvih dveh mesecih leta 2018 je bila vrednost izvoza za 11,7 %, vrednost uvoza pa za 11,1 % višja kot v istem obdobju 2017. vir

Enostavnejše uveljavljanje pravic iz naslova starševskega varstva / MDDSZ, 5. april 2018
S 6. 4. 2018 bo v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. Materinsko/očetovsko/starševsko nadomestilo se izračuna na podlagi podatkov o preteklih plačah, nadomestilih oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo. Do sedaj so te podatke vpisovali delodajalci v poseben obrazec, ki ga je mati oziroma oče priložil k vlogi. vir

0

Novice 5. 4. 2018

SPOT – Slovenska poslovna točka / MGRT,  4. april 2018
V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem – sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. Vladni strateški razvojni projekt bodo v okviru štirih ravni izvajali: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za javno upravo in SPIRIT Slovenija, javna agencija. Cilj je vzpostavitev celovitega sistema brezplačnih podpornih storitev države za poslovne subjekte pod enotno znamko. Pod okrilje Slovenske poslovne točke med drugim prehaja tudi dosedanji sistem VEM (točke VEM in portal e-VEM). vir

Telefonsko informiranje DDV / FURS, 3. april 2018
S 3. 4. 2018 je za telefonska vprašanja s področja DDV vzpostavljen enoten klicni center za celoten Furs in enotna telefonska številka 08 200 1002. Zavezanci bodo na ta način enostavneje dostopali do informacij, ki jih potrebujejo pri pravilnem in pravočasnem izpolnjevanju davčnih obveznosti. Telefonski kontakt s kontrolorjem DDV bo tako omogočen le preko klicnega centra. vir

Izdan prvi sveženj izračunov dohodnine / FURS, 30. marec 2018
Furs je izdal prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2017. Zavezanci jih bodo prejeli po navadni pošti. Rok za vložitev ugovora se izteče 30. aprila 2018, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine pa 30. maja 2018. Preveč plačana dohodnina bo zavezancem nakazana 28. maja 2018. Naslednji sveženj bo odpremljen 31. maja 2018. vir

Slovenija lani poslovala s presežkom / SURS, 30. marec 2018
V letu 2017 je Slovenija v sektorju država prvič po 22 letih poslovala s 13 milijoni evrov presežka, kar pomeni, da je imela nominalno uravnotežene javne finance. vir

Marca inflacija / SURS, 30. marec 2018
V marcu 2018 smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 1,9-odstotno), povprečna 12-mesečna rast je bila 1,3-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 0,6-odstotna). vir

0
Page 5 of 48 «...34567...»