Novice

Novice 20. 6. 2019

 

Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije / FURS, 20. junij 2019
Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2019. vir

Pripravljen predlog za spremembo davčne zakonodaje / MF, 18. junij 2019
Ministrstvo za finance je po več pogovorih in usklajevanjih s člani pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo predloga sprememb davčne zakonodaje pripravilo možne rešitve, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela. Končni predlog, o katerem so bili včeraj seznanjeni tudi člani pogajalske skupine Ekonomsko–socialnega sveta, je pripravljen za koalicijsko usklajevanje in javno obravnavo. vir

Plača za april 2019 / SURS, 17. junij 2019
SURS je objavil začasne podatke o plačah. Povprečna bruto plača za april 2019 je znašala 1.730,70 EUR. Od povprečne bruto plače za marec 2019 je bila nižja (nominalno za 1,2 % oz. realno za 2,0 %), predvsem zaradi manjšega obsega izrednih izplačil. vir

Obrazci IOP za proračunske uporabnike / UJP, 14. junij 2019
UJP bo proračunskim uporabnikom med 1. in 5. julijem 2019 prek pošte oziroma spletne aplikacije UJPnet posredovala v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2019«. Obrazec je treba pregledati in potrjenega vrniti najkasneje do 19. julija 2019. vir

0

Novice 13. 6. 2019

 

Sprememba načina elektronskega podpisovanja dokumentov v sistemu eDavki / FURS, 13. junij 2019
Od 14.6.2019 bo na sistemu eDavki spremenjen način podpisovanja elektronskih dokumentov. Ta bo po novem zagotavljal podpisovanje dokumentov na centralnem sistemu eDavki brez uporabe podpisne komponente, ki je bila do sedaj nameščena na vašem računalniku. Spremenjena rešitev zagotavlja enostavno uporabo sistema eDavki na različnih brskalnikih (IE, FF, Chrome) in različnih operacijskih sistemih brez zahtevnega nameščanja podpisne komponente v vaše brskalnike. vir

Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, Slovenija, 2018 / SURS, 13. junij 2019
Stopnja tveganja revščine (13,3 %) je v letu 2018 ostala enaka kot v prejšnjem letu, stopnja tveganja socialne izključenosti (16,2 %) pa je bila v letu 2018 za 0,9 odstotne točke nižja kot v prejšnjem letu. Letni prag tveganja revščine se je zvišal za 318 EUR, na 7.946 EUR ali na 662 EUR na mesec. vir

Indeks stroškov dela, Slovenija, 1. četrtletje 2019 / SURS, 7. junij 2019
Po začasnih podatkih so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so v Sloveniji v prvem četrtletju 2019 za 8,1 % višji kot v prvem četrtletju 2018. vir

Vlada predlaga spremembo ZDDV-1 / MF, 6. junij 2019
Vlada je določila besedilo predloga novele ZDDV-1, ki med drugim uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV na elektronske publikacije, odpravlja obveznost popravka odbitka DDV pri uradno dokazanih tatvinah in spreminja kazenske določbe. vir


UL RS 36/2019, 7. 6. 2019; vir
Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb
(Pravilnik vsebuje pravila, ki jih mora revizijska družba upoštevati, ko presoja dopustnost oziroma prepoved opravljanja nerevizijskih storitev na podlagi Zakona o revidiranju. Vsebuje tudi prilogo, in sicer Katalog prepovedanih nerevizijskih storitev pri obveznih revizijah subjektov javnega interesa.)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N)
(Novela zakona vsebuje spremembo glede velikosti nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe in posledic darovanja krvi)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L)
(Z novelo zakona se v slovenski pravni red prenašajo spremembe evropske direktive glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča. Novela vsebuje novo poglavje glede pravil za poročanje o čezmejnih aranžmajih. V slovenski pravni red se prenaša tudi direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v EU. Novela med drugim vsebuje spremembe, ki se nanašajo na dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov in popravljanje obračuna davka. Zakon se z izjemo nekaterih določb začne uporabljati 1. julija 2019.)

0

Novice 6. 6. 2019

 

Poenostavljeno iskanje ustreznega zavarovanja v postopkih M-2, M-3 in odjava M12 / MJU in ZZZS, 5. junij 2019
Na portalu e-VEM (SPOT) je stopila v veljavo stopila sprememba v postopkih:
M-2 – Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj,
M-3 – Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih in
M12 – Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Sprememba se nanaša na poenostavitev iskanja zavarovanja, saj registrska številka ni več obvezen podatek pri vnosu iskalnih kriterijev. vir

Letna odmera dohodnine / FURS, 4. junij 2019
Zaradi sistemske napake je Finančna uprava RS odposlala 7.639 napačnih informativnih izračunov dohodnine. Napaka se je pojavila pri prejemnikih informativnih izračunov dohodnine, ki so bili del leta 2018 tudi vzdrževani družinski člani. vir

BDP v prvem četrtletju / SURS, 31. maj 2019
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot v prvem četrtletju leta 2018. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v prvem četrtletju 2019 za 0,8 % višji kot v četrtem četrtletju 2018 in za 3,7 % višji kot v prvem četrtletju 2018. vir

Od januarja do aprila proračunski primanjkljaj / MF, 31. maj 2019
Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos zabeležil približno 3,36 milijarde evrov prihodkov, kar je 5,2 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so glede na enako obdobje lani narasli za 6,3 %, na dobre 3,36 milijarde evrov. Državni proračun v prvi tretjini letošnjega leta tako beleži 5,2 milijona evrov primanjkljaja. vir


UL RS 35/2019, 31. maj 2019
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji dne 14. 5. 2019. vir

0

Novice 30. 5. 2019

 

UJP eRačun / UJP, 30. maj 2019
V soboto, 1. 6. 2019 od 6.30 do predvidoma 11.00, bo zaradi ukinitve uporabe protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 ter prehoda na uporabo protokola TLS 1.2, moten dostop do portala UJP eRačun. Od 1. 6. 2019 bo podpisovanje e-računov v portalu UJPeRačun možno le z zadnjo verzijo podpisne komponente 1.4.1. vir

Dohodnina – Dohodek iz zaposlitve / FURS, 28. maj 2019
Objavljena je nova izdaja dokumenta »Regres za letni dopust«. vir

Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom / Furs, 24. maj 2019
Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. Poenostavitev bo najprej uveljavljena za družbenike in samozaposlene. Vendar se bo moral zavezanec pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa Tako bo zavezancem plačevanje obveznosti enostavnejše, predvsem pa cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec na mesec plačal le z enim e-računom. Akontacijo dohodnine bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost. vir

Gospodarsko razpoloženje / SURS, 24. maj 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v maju 2019 (7,8 odstotne točke) za 1,0 odstotne točke višja kot v aprilu 2019 (6,8 odstotne točke). Kazalnik se je po nekaj mesecih padanja v maju nekoliko izboljšal. vir

0

Novice 23. 5. 2019

 

Moteno delovanje sistema eDavki in storitev G2G / FURS, 21. maj 2019
Zaradi nadgradnje informacijskega sistema FURS bo moteno delovanje sistema eDavki in storitev G2G od petka, 24. 05. 2019, od 15. do predvidoma nedelje, 26. 5. 2019, do 12. ure. vir

Goljufije na področju DDV / Evropska komisija, 15. maj 2019
EU uvaja orodje za analizo transakcijskih mrež (TNA), ki bo državam članicam omogočalo hitro izmenjavo in skupno obdelovanje podatkov o DDV. To bo zagotovilo zgodnejše odkrivanje sumljivih mrež. vir

—————————————-
UL RS 32/2019, 17. maj 2019
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu
Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2018
Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije
vir

0

Novice 16. 5. 2019

 

Doplačilo dohodnine / FURS, 15. maj 2019
Davčne zavezanci, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 29. 3. 2019 in imajo doplačilo dohodnine, morajo razliko doplačati najkasneje 29. 5. 2019. vir

Povprečna plača za marec 2019 / SURS, 15. maj 2019
Povprečna bruto plača za marec 2019 je znašala 1.752,34 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila višja, nominalno za 2,2 %, realno pa za 1,5 %. Povprečna neto plača za marec 2019 je znašala 1.128,15 EUR in je bila nominalno za 1,8 %, realno pa za 1,1 % višja od neto plače za prejšnji mesec. vir

—————————————-
UL RS 31/2019
, 16. maj 2019
Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
vir

UL RS 30/2019, 10. maj 2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2019
vir

0

Novice, 9. 5. 2019

 

Poslovanje gospodarskih družb v letu 2018 / Ajpes, 8. maj 2019
Ajpes je na svoji spletni strani objavil zgoščene podatke o poslovanju gospodarskih družb v letu 2018. vir

eVročanje / FURS, 8. maj 2018
FURS vabi vse podjetnike in podjetja, ki še nimajo urejenih zadev glede eVročanja, da se od 13. 5 do vključno 17. 5. 2019 oglasijo na svoj finančni urad, kjer bodo dobili vse potrebne informacije glede eVročanja in si uredili vse potrebno za dostop do teh dokumentov. vir

UL RS 29/2019, 6. maj 2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
vir
UL RS 28/2019, 3. maj 2019
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U)
vir

0

Novice 2. 5. 2019

 

Cene v aprilu 2019 na letni ravni v povprečju višje / SURS, 30. april 2019
Cene življenjskih potrebščin so se v aprilu 2019 v primerjavi z aprilom 2018 v povprečju zvišale za 1,7 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,8-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,3-odstotna). vir

Onemogočena oddaja obrazcev REK ob regresu / FURS, 26. april 2019
Zaradi zakonskih sprememb pri obdavčitvi mora FURS prilagoditi programsko podporo za oddajo REK obrazcev. Zato vlaganje obrazcev za izplačilo regresa z datumom izplačila v letu 2019 v obdobju od 4. maja do predvidoma 10. maja 2019 v celoti onemogočeno. vir

Uzakonjena davčna razbremenitev regresa / Državni zbor, 25. april 2019
Državni zbor je sprejel predloga novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki regres do velikosti povprečne plače izvzemata iz obdavčitve z dohodnino in obremenitve s prispevki. vir

Objavljena letna poročila 2018 / Ajpes, 25. april 2019
Na Ajpesovi spletni strani so bila javno objavljena letna poročila za leto 2018. Objavljenih je bilo 65.887 letnih poročil gospodarskih družb, 54.883 letnih poročil samostojnih podjetnikov, 2.921 letnih poročil pravnih oseb javnega prava in 23.355 letnih poročil društev. vir

Nov datum ukinitve uporabe stare podpisne komponente / UJP, 25. april 2019
UJP opozarja, da si morajo uporabniki za nemoteno poslovanje namestiti Microsoft operacijski sistem s podporo TLS 1.2 z najnovejšimi posodobitvami in novo verzijo podpisne komponente 1.4.1, in sicer samo uporabniki okolja Windows. Od 1. 6. 2019 dalje uporaba spletnega portala UJPeRačun s staro podpisno komponento in operacijskim sistemom, ki uradno ni podprt s strani Microsofta, ne bo več omogočena. vir

0

Novice 25. 4. 2019

 

Gospodarska klima, Slovenija, april 2019 / SURS, 24. april 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v aprilu 2019 (6,9 odstotne točke) za 2,1 odstotne točke nižja kot v marcu (9,0 odstotne točke). Od začetka leta 2019 se je znižala za 5,3 odstotne točke, še vedno pa je bila za 7,3 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja. vir

Množično vrednotenje nepremičnin zamaknjeno / MF, 18. april 2019
Vlada predlaga spremembo roka za izvedbo novega cikla množičnega vrednotenja nepremičnin, in sicer z 31. julija 2019 na 31. marec 2020, kar pomeni, da bodo lastniki nepremičnin obvestila o novih vrednostih nepremičnin prejeli v aprilu 2020. Množično vrednotenja nepremičnin je predpogoj za uvedbo davka na nepremičnine. vir

0

Novice 18. 4. 2019

 

Moten dostop do spletnega portala UJPeRačun / UJP, 17. april 2019
V petek, 19. 4. 2019, bo predvidoma med 7. in 9. uro, zaradi rednih vzdrževalnih del moten dostop do spletnega portala UJPeRačun. vir

Povprečna bruto plača za februar 2019 / SURS 15. april 2019
Povprečna bruto plača za februar 2019 je znašala 1.714,49 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 1,6 %. Tudi povprečna neto plača za februar 2019 (znašala je 1.108,10 EUR) je bila nižja od neto plače za prejšnji mesec, nominalno za 0,7 %, realno pa za 1,5 %. vir

Slovensko povišanje cen stanovanj najvišje v EU / Eurostat, 11. april 2019
Cene stanovanj v evroobmočju in v EU so se v četrtem četrtletju leta 2018 v primerjavi z istim četrtletjem leta 2017 povišale za 4,2 % tako v evroobmočju kot v celotni EU. Najvišja letna zvišanja cen so bila v Sloveniji (18,2 %), Latviji (11,8 %) in na Češkem (9,9 %), medtem ko so se cene znižale v Italiji (–0,6 %). vir

UL RS 24/2019, 12. april 2019
– Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
– Pristop k Dodatku št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
– Pristop k Dodatku št. 12 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
vir

0
Page 1 of 50 12345...»