Novice

Novice 28. 2. 2019

 

Prispevki za socialno varnost, februar 2018 / FURS, 27. februar 2019
Finančna uprava je na svojih spletnih straneh objavila osnove in zneske prispevkov za februar 2019. vir

Pravilnik o spremembi Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2019 / UL RS 12/2019, 27. februar 2019
V pravilniku, ki določa valorizirane zneske za odmero davka po zakonu o davkih občanov za leto 2019, se spremeni znesek davka pri poslovnih prostorih. vir

Gospodarska klima, februar 2019 / SURS, 22. februar 2019
Gospodarska klima se je v februarju 2019 poslabšala tako na mesečni kot na letni ravni: na mesečni za 3,1 odstotne točke, na letni pa za 5,3 odstotne točke. Na znižanje mesečne vrednosti so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,0 odstotne točke), med potrošniki (za 0,5 odstotne točke), v trgovini na drobno (prav tako za 0,5 odstotne točke) ter v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa na mesečno spremembo gospodarske klime ni vplival. vir

0

Novice 21. 2. 2019

 

Poslabšanje razpoloženja potrošnikov v februarju 2019 / SURS, 19. februar 2019
Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni poslabšal predvsem zaradi bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede števila brezposelnih (za 8 odstotnih točk) in glede gospodarskega stanja v državi (za 4 odstotne točke). Potrošniki so bili nekoliko bolj pesimistični tudi glede pričakovanega finančnega stanja v njihovih gospodinjstvih (za 1 odstotno točko). Poslabšanje kazalnika zaupanja pa je omililo bolj optimistično pričakovanje potrošnikov glede varčevanja (za 4 odstotne točke). vir

Delovno aktivno prebivalstvo / SURS, 18. februar 2019
Število delovno aktivnih oseb, starih 60 let ali več, se je v zadnjih petih letih povečalo za 143 %.
Konec decembra 2018 je bilo v Sloveniji 887.170 delovno aktivnih oseb ali za 0,1 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 3,6 % (ali približno 31.000) več kot konec decembra 2017. Število zaposlenih oseb se je znižalo za 0,1 % (na nekaj manj kot 792.300), število samozaposlenih oseb pa za 0,2 % (na nekaj več kot 94.900). Število delovno aktivnih moških se je glede na november 2018 znižalo za 0,1 % na 487.779, število delovno aktivnih žensk pa prav tako za 0,1 % na 399.391. vir

Povprečna bruto plača za december 2018 / SURS, 15. februar 2019
Povprečna bruto plača za december 2018 je znašala 1.782,12 EUR; od bruto plače za november 2018 je bila nižja, nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,1 %. Povprečna neto plača za december 2018 je znašala 1.162,67 EUR in je bila od neto plače za november 2018 nominalno nižja za 2,0 %, realno pa nižja za 1,4 %. Povprečna plača za december 2018 je bila nižja od povprečne plače za november 2018 predvsem zato, ker je bilo s plačo za december izplačanih manj izrednih izplačil (13. plač in božičnic). vir

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice / FURS 15. februar 2019
Finančna uprava je pripravila primere izpolnjenih napovedi, ki bodo v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju davčnih obveznosti. vir

UL RS 10/2019, 15. februar 2019
Uredba o spremembi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
vir

0

Novice 14. 2. 2019

 

Javno povabilo za izvedbo »Učnih delavnic« / MDDSZ, 14. februar 2019
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo za izvedbo “Učnih delavnic” objavil novo Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice«, ki bo namenjeno vključevanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva (ki zajema pravne in fizične osebe, ki so lahko zaposlitveni centri ali imajo status socialnega ali invalidskega podjetja). vir

Spodbude za zaposlitev mladih / MDDSZ, 14. februar 2019
Zavod RS za zaposlovanje je 12. februarja 2019 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za zaposlitev mladih – »Zaposlimo mlade«. Program bo spodbujal delodajalce k zaposlovanju mladih brezposelnih oseb, ki so uspešno zaključile udejstvovanje v projektnih aktivnostih v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019 ter tako osebe delovno in socialno aktivirati. V program se bodo lahko vključevali mladi, stari do vključno 29 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in so pridobili potrdilo o uspešnem zaključku udejstvovanja v projektnih aktivnosti s strani izbranega prijavitelja/upravičenca na Javnem razpisu za inovativne projekte. vir

EBRD sprejela novo strategijo za Slovenijo / MF, 14. februar 2019
Odbor direktorjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) je soglasno sprejel novo strategijo za Slovenijo 2019–2024, usmerjeno v krepitev konkurenčnosti in dobrega upravljanja ter podporo prehodu v zeleno gospodarstvo z lastniškim financiranjem zasebnega sektorja in poglobitvijo kapitalskega trga. Ministrstvo za finance pozdravlja sprejem nove strategije, s katero EBRD nadaljuje podporo zasebnim projektom ter tistim infrastrukturnim naložbam, pri katerih lahko s svojim sodelovanjem prispeva dodano vrednost. Podobno kot v zadnjem obdobju izhoda iz krize pričakujemo pripravo dobrih projektov skladno s sprejetimi strateškimi prioritetami in usmeritvami delovanja EBRD. vir

Oddaja obrazca DOH-DHO za odmerno leto 2018 / FURS, 11. februar 2019
FURS obvešča, da je na portalu eDavki od 12. februarja, omogočena oddaja obrazca DOH-DHO (Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU). Obrazec je posodobljen in vizuelno poenoten z obrazcem DOH-OBR. vir

UL RS 9/2019, 11. februar 2019
Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-D)
vir

0

Novice 7. 2. 2019

 

Spremenjena dinamika izplačil donacij iz naslova dohodnine / MF, 7. februar 2019
Vlada je danes sprejela spremembe Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki določajo novo dinamiko izplačevanja donacij iz dohodnine. Vlada je z namenom poenostavitve postopkov in ekonomičnosti sprejela uredbo, s katero se bodo izplačila donacij iz naslova dohodnine izvajajo dvakrat letno, in sicer do 20. januarja in do 20. septembra. vir

Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2018 / FURS, 7. februar 2019
FURS obvešča, da je od 7. 2. 2019, omogočena oddaja obrazca Doh-Div – Napoved za odmero dohodnine od dividend preko sistema eDavki. vir

Poostren nadzor glede izplačila regresa in plač / MDDSZ, 7. februar 2019
Inšpektorat Republike Slovenije za delo je v teh dneh začel usmerjeni nadzor pri delodajalcih glede izplačila regresa za leto 2018, pri katerem bo izhajal iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije o predloženih obrazcih REK-1. IRSD pri tem pozornost namenja tako večjim kot manjšim delodajalcem. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, januar 2019
/ SURS, 6. februar 2019
V januarju smo na letni ravni zabeležili 1,1-odstotno inflacijo. Na mesečni ravni pa so predvsem zimske razprodaje oblačil in obutve inflacijo znižale, tako da je bila –1,1-odstotna. vir

Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji / UL RS 7/2019, 1. februar 2019
Komisija je sprejela razlago glede pravice do jubilejne nagrade javnemu uslužbencu za 40 let delovne dobe v javnem sektorju. Šteje se, da izpolnjuje pogoj za pravico do jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe tudi javni uslužbenec, ki je bil na dan začetka veljavnosti aneksa v delovnem razmerju v javnem sektorju in je imel na ta dan več kot 40 let delovne dobe pri delodajalcih v javnem sektorju. vir

Omogočena oddaja obrazca DDV-TBE / FURS, 31. januar 2019
Furs obvešča, da je poročilo o skupni vrednosti opravljenih telekomunikacijskih storitvah, storitvah oddajanja in elektronskih storitvah (obrazec DDV-TBE) od 31. januarja možno oddati prek obrazca DDV-TBE na eDavkih. vir

Temeljna obrestna mera / SURS, 31. januar 2019
Mesečna temeljna obrestna mera v februarju 2019 ostaja 0,1 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 1,31 %. vir

0

Novice 31. 1. 2019

 

Oddaja napovedi za odmero dohodnine od obresti za leto 2018 / FURS, 31. januar 2019
Od 31. 1. 2019 je omogočena oddaja obrazca Doh-Obr – Napoved za odmero dohodnine od obresti (druge obresti) preko sistema eDavki. vir

Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo / FURS, 30. januar 2019
Del plače iz uspešnosti poslovanja, ki se ne všteva v davčno osnovo (od 1.1.2018 dalje ob izpolnjevanju vseh pogojev do 100 % PP) in se izplačilo prikaže z navedbo vrste dohodka 1152 se na letni ravni ne všteva v informativni izračun dohodnine. Plačnik davka tako tega dohodka ne prikaže v povzetku dohodkov. Ker se dohodek ne všteva v davčno osnovo se tudi pripadajoči prispevki za socialno varnost ne upoštevajo pri izračunu dohodnine na letni ravni. vir

Letna odmera dohodnine (za leto 2018) / FURS, 30. januar 2019
Finančni urad je objavil dokument Odmera dohodnine za leto 2018. Dokument je dosegljiv preko njihove spletne strani. vir

Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2019 / UL RS 5/2019, 25. januar 2019
Odredba določa, da osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. januarja 2019 ostane nespremenjen. vir

Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 2019 / UL RS 5/2019, 25. januar 2019
Popravek spreminja določbo aneksa glede pridobitve pravice do izplačila višje plače. Poleg tega vsebuje spremembe priloge 4 glede nazivov določenih delovnih mest in uvrstitve v plačne razrede. vir

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti 2019 / UL RS 5/2019, 25. januar 2019
V tarifni prilogi se spremenijo najmanjši zneski osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih. Spremembe se uporabljajo od 1. januarja 2019. vir

Pravilnik o spremembi Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov / UL RS 5/2019, 25. januar 2019
V pravilniku se spremeni priloga 3, ki je sestavni del Pravilnik – Priloga 3 opredeljuje simbole za označevanje kategorije in oblike označevalnih tabel za posamezno vrsto kategoriziranih nastanitvenih obratov. vir

0

Novice 24. 1. 2019

 

Ali ima delavec plačane prispevke za socialno varnost / FURS, 22 januar 2019
FURS bo – za pretekli mesec – vse, ki si bodo na svoje telefone naložili ustrezno aplikacijo, obveščal o neobračunanih in/ali neplačanih prispevkih za socialno varnost. Obvestilo boste prejeli tudi, če bo aplikacija zaprta. vir

Vračilo dohodnine / FURS, 18. januar 2019
Za FURS bo obdelava podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki bodo oddani preko mobilne aplikacije ali spletnega portala eDavki, enostavnejša in hitrejša od tistih, ki bodo oddani na papirnatih obrazcih, zato bodo lahko ti zavezanci v primeru priznane posebne olajšave in preplačila dohodnine, prejeli vračilo dohodnine na svoj TRR 13 dni prej, kot je zakonsko določen rok. Rok za oddajo vloge je 5. februar 2019. vir

Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2019 dalje / UL RS 4/2019, 18. januar 2019
Za zaposlene, za katere veljajo Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost, Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti, Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike ter Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi, znaša višina regresa za prehrano od 1. januarja 2019 3,81 EUR. vir

0

Novice 17. 1. 2019

 

Aplikacija za predložitev letnih poročil / AJPES, 16. januar 2019
AJPES obvešča, da je na voljo aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2018. vir

Davek na dodano vrednost / FURS, 16. januar 2019
FURS obvešča, da je na voljo nova izdaja (januar 2019) dokumenta Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji. vir

Vpogled v podatke za odmero dohodnine – KP_Vpogledi / FURS, 15. januar 2019
FURS obvešča, da je vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2018 na voljo. Podatke lahko preverite v osebnem portalu eDavki pod rubriko Vpogledi – KP_vpogledi. Podatki so sestavljeni na podlagi predloženih podatkov v individualnih REK obrazcih (iREK obrazci) z datumom izplačila od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila finančni upravi predloženi do vključno 10. 1. 2019. Podatki bodo izplačevalcem na razpolago za vpogled do 31. 1. 2019. vir

Povprečna bruto plača za november 2018 / SURS, 15. januar 2019
Povprečna bruto plača za november 2018 je znašala 1.812,73 EUR in je bila nominalno za 8,1 %, realno pa za 8,0 % višja od plače za oktober 2018. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2018. vir

Podatki o nevladnih organizacijah v javnem interesu / AJPES, 14. januar 2019
Z vzpostavitvijo evidence nevladnih organizacij v javnem interesu (ENO) so prvič na enem mestu zbrani in javnosti dostopni podatki o nevladnih organizacijah s statusom javnega interesa na vseh področjih. Na voljo so osnovni podatki o nevladni organizaciji, podatki o področjih, na katerih ima nevladna organizacija podeljen status delovanja v javnem interesu, podatki o podelitvi oziroma odvzemu statusa (datum podelitve/odvzema, številke in datumi pravnih aktov ali drugih pravnih podlag) ter podatki o pristojnem ministrstvu. vir

Registri revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev / SIR, 14. januar 2019
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A) Slovenski inštitut za revizijo ne vodi več registrov revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Registri so na podlagi ZRev-2A objavljeni na spletni strani Agencije za javni nadzor nad revidiranjem. vir

Rok za uveljavljanje dejanskih stroškov / FURS, 11. januar 2019
Fizična oseba, ki oddaja premoženje v najem osebi, ki se šteje za plačnika davka, in želi za zmanjšanje davčne osnove upoštevati dejanske stroške in ne 10 % normiranih stroškov, mora FURS o tem obvestiti z zahtevkom. Zahtevek je potrebno oddati najpozneje do 15. januarja. vir

Kolektivne pogodbe / UL RS 3/2019, 11. januar 2019
Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti vir

Zviševanje nivoja varnosti spletnega portala UJPeRačun / UJP, 11. januar 2019
UJP opozarja, da od 31. 3. 2019 dalje uporaba spletnega portala UJPeRačun s staro podpisno komponento in operacijskim sistemom, ki uradno ni podprt s strani Microsofta, ne bo več omogočena. Za nemoteno poslovanje naj si uporabniki okolja Windows namestijo Microsoft operacijski sistem s podporo TLS 1.2 z najnovejšimi posodobitvami in novo verzijo podpisne komponente 1.4.1. vir

0

Novice 10. 1. 2019

 

Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Doh-Prem) / FURS 10. januar 2019
Zavezanec mora dohodke dosežene z oddajanjem premoženja v najem napovedati do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. vir

Nespremenjene zamudne obresti / MF, 4. januar 2019
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti, upoštevaje podatek Evropske centralne banke na dan 31. decembra 2018, znaša 8 %. Uporablja se v prvem polletju leta 2019. vir

Obvestilo o novem načinu predložitve obračuna DDV-O-OP / FURS 4. januar 2019
Davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV po posebni ureditvi za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov, morajo za leto 2018 predložiti obračun DDV-O-OP preko portala eDavki – Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov v spletni aplikaciji eDavki. vir

0

Novice 3. 1. 2019

 

Vloga za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane / FURS, 3. januar 2019
Vlogo oddajo zavezanci, ki med letom niso uveljavljali olajšave, in tisti, ki želijo medletno olajšavo spremeniti. Po novem lahko vlogo oddate tudi prek mobilnega telefona – prek spletnega portala eDavki ali pa si naložite mobilno aplikacijo eDavki. Vlogo je seveda mogoče oddati tudi elektronsko prek sistema eDavki brez certifikata. Rok za oddajo vloge je 5. 2. 2019. vir

Zdravstveno zavarovanje / FURS, 31. december 2018
Objavljeni so novi zneski pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje za leto 2019. vir

Nova davčna pravila v EU / Evropska komisija, 30. december 2018
Od 1. januarja 2019 bodo vse države članice uporabljale štiri pravno zavezujoče ukrepe za odpravo najpogostejših praks izogibanja davkom od dohodkov pravnih oseb. Ukrepi so usmerjeni v glavne prakse izogibanja davkom velikih multinacionalk. vir

Temeljna obrestna mera, Slovenija, januar 2019 / SURS, 28. december 2018
Mesečna temeljna obrestna mera se je v januarju 2019 znižala na 0,1 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 1,18 %. vir

V letu 2018 1,4-odstotna inflacija / SURS, 28. december 2018
Ob koncu leta 2018 se je letna inflacija ustavila pri 1,4 %. Nanjo so najbolj vplivale višje cene energentov (za 6,5 %). Storitve so se v enem letu podražile za 3,0 %, blago pa za 0,7 %. Na mesečni ravni smo zabeležili 0,6-odstotno deflacijo. vir

Kolektivne pogodbe / UL RS, 28. december 2018
Dodatek št. 12 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
vir

0

Novice 27. 12. 2018

 

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2019 / UL RS 83/2018, 214. december 2018
Pravilnik določa valorizirane zneske za odmero davka po zakonu o davkih občanov za leto 2019, in sicer od stavb, prostorov za počitek in rekreacijo ter poslovnih prostorov. vir

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) / UL RS 83/2018, 214. december 2018
Novela zakona vsebuje spremembe določb glede določitve minimalne plače in glede velikosti minimalne plače. Velikost minimalne plače določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, in ga objavi v Uradnem listu RS najkasneje v treh mesecih po spremembi zneska minimalnih življenjskih stroškov, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke. vir

Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije / UL RS 82/2018, 21. december 2018
Dodatek vsebuje spremembe tarifne priloge h kolektivni pogodbi, in sicer glede zneskov najmanjših osnovnih plač za posamezne tarifne razrede. Z začetkom veljavnosti nove tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka tarifne priloge 2 – 2017. Dodatek se začne uporabljati 1. januarja 2019. vir

Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže / UL RS 82/2018, 21. december 2018
V uredbi se v prilogi 1, ki opredeljuje vrsto embalaže, spremeni točka C, ki določa enote obremenitve za embalažo nagrobnih sveč. vir

Določena najnižja osnova za obračun prispevkov / FURS, 20. december 2018
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1. januarja 2019 do 28. februarja 2019 znaša 911,09 EUR (56 % povprečne plače leta 2017). Za izplačila od 1. marca 2019 bo najnižja osnova določena v velikosti 56 % povprečne letne plače za leto 2018 (znesek bo znan po objavi povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2018). vir

0
Page 3 of 50 12345...»