Novice

Novice 18. 4. 2019

 

Moten dostop do spletnega portala UJPeRačun / UJP, 17. april 2019
V petek, 19. 4. 2019, bo predvidoma med 7. in 9. uro, zaradi rednih vzdrževalnih del moten dostop do spletnega portala UJPeRačun. vir

Povprečna bruto plača za februar 2019 / SURS 15. april 2019
Povprečna bruto plača za februar 2019 je znašala 1.714,49 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 1,6 %. Tudi povprečna neto plača za februar 2019 (znašala je 1.108,10 EUR) je bila nižja od neto plače za prejšnji mesec, nominalno za 0,7 %, realno pa za 1,5 %. vir

Slovensko povišanje cen stanovanj najvišje v EU / Eurostat, 11. april 2019
Cene stanovanj v evroobmočju in v EU so se v četrtem četrtletju leta 2018 v primerjavi z istim četrtletjem leta 2017 povišale za 4,2 % tako v evroobmočju kot v celotni EU. Najvišja letna zvišanja cen so bila v Sloveniji (18,2 %), Latviji (11,8 %) in na Češkem (9,9 %), medtem ko so se cene znižale v Italiji (–0,6 %). vir

UL RS 24/2019, 12. april 2019
– Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
– Pristop k Dodatku št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
– Pristop k Dodatku št. 12 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
vir

0

Novice 11. 4. 2019

 

Nedostopnost sistema eDavki in storitev G2G, 13. 04. 2019 / FURS, 10. april 2019
FURS bo dne 13. 04. 2019 ob 08:00 pričel z nujnimi vzdrževalnimi deli na sistemu, ki bodo predvidoma potekala do 13. 04. 2019 do 23:00. V tem času storitve sistema eDavki in G2G ne bodo razpoložljive. Sistem eDavki bo zopet dosegljiv 13. 04. 2019, ob 23:00. vir

Popis pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v obvezna socialna zavarovanja / MDDSZ, 8. april 2019
Delovna skupine vlade za poenotenje zavarovalnih podlag in zavarovalnih osnov za vsa socialna zavarovanja je pripravila pregled pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v obvezna socialna zavarovanja skupaj s posebnostmi, ki so opredeljene v posameznih področnih zakonih. Obširen popis vseh navedenih elementov dodatno potrjuje, da je trenutna ureditev nepregledna in kot taka potrebna poenotenja. vir

Sprememba imena države – Republika Severna Makedonija / FURS, 8. april 2019
Novo uradno ime Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije je Republika Severna Makedonija (kratko ime: Severna Makedonija). Oznaka za državo se zaradi spremembe imena ne spremeni in ostaja MK. vir

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini / UL RS 21/2019, 4. april 2019 Spremenjene so med drugim določbe glede plačila dohodnine članov volilnih odborov. Spremenijo se tudi določbe glede zneska, do katerega se ne plačuje dohodnina od dohodka za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma. Začetek veljavnosti: 19. 4. 2019. vir

0

Novice 4. 4. 2019

 

Nedelovanje plačilnega sistema 19. aprila 2019 / FURS, 1. april 2019
V petek, 19.4.2019, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. vir

Letna odmera dohodnine / FURS, 29. marec 2019
Finančna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 29. 3. 2019 poslala 953.500 informativnih izračunov dohodnine za leto 2018. Zavezanci jih bodo na dom prejeli po navadni pošti v prvih dneh aprila. Rok za vložitev ugovora se izteče 29. aprila 2019. Rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 29. maj 2019, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR do 29. maja 2019. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2019. vir

Marca inflacija / SURS, 29. marec 2019
Cene življenjskih potrebščin so se v marcu 2019 v primerjavi z marcem 2018 v povprečju zvišale za 1,6 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,3-odstotna). vir

Regres za letni dopust 2019 / MF, 28. marec 2019
Vlada je določila besedili novel Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerima bo omogočila, da bo že letošnji regres do višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Do uveljavitve obeh novel je pri izplačilu regresa treba akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost obračunati in plačati po veljavni zakonodaji. Po sprejetju v državnem zboru in uveljavitvi obeh novel pa bodo predlagane spremembe za leto 2019 veljale za vsa izplačila regresa za letni dopust. Zaposleni, ki so ali bodo pred tem že prejeli regres, bodo upravičeni do vračila preveč plačane dohodnine in prispevkov. Akontacija dohodnine in prispevki zaposlenega bodo vrnjeni neposredno zaposlenemu, prispevki delodajalca pa delodajalcu. vir

0

Novice 28. 3. 2019

 

Nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno / FURS, 27. marec 2019
Finančna uprava RS je lani izvedla 12.754 nadzorov na področju dela in zaposlovanja na črno, kar je 45 odstotkov več kot leta 2017. Povečuje se tudi delež ugotovljenih nepravilnosti, kar kaže na dobro načrtovanje ciljno usmerjenih nadzorov in njihovo učinkovito izvedbo. vir

Finančni nadzor / FURS, 26. marec 2019
FURS na podlagi analiz podatkov, ki jih obdeluje v okviru svojih pooblastil, na področju odsvojitve poslovnih deležev zaznava visoko tveganje, zato ga že dalj časa poglobljeno spremlja. Analiza namreč kaže na uporabo skrbno oblikovanih in svetovanih davčnih shem, ki naj bi zavezancem za davek omogočale, da si z zlorabo predpisov izplačajo ustvarjene poslovne dobičke na davčno ugodnejši način. vir

Gospodarsko razpoloženje v marcu 2019 / SURS, 25. marec 2019
Gospodarska klima se v marcu 2019 na mesečni ravni ni spremenila, na letni pa se je poslabšala za 3,2 odstotne točke. Poslabšanje kazalnika gospodarske klime na letni ravni je bilo v glavnem posledica znižanja kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,7 odstotne točke), negativno so na omenjeni kazalnik vplivali še kazalniki zaupanja med potrošniki (za 1,0 odstotne točke), v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,1 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bil pozitiven (za 1,0 odstotne točke). vir

UL RS 17/2019, 22. marec 2019
Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo: Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,62 evra, za zdravstveno zavarovanje pa 2,18 evra.
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del: Bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer Odredbi začneta veljati 1. aprila 2019
Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji: Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, znaša za leto 2018 35,02 %.
vir

0

Novice 21. 3. 2019

 

Obvestilo za davčne zavezance za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej za koledarsko leto 2018 / FURS, 21. marec 2019
»Delovanje sistema eDavki je zaradi tehničnih težav, ki jih že odpravljamo, upočasnjeno, kar povzroča težave zavezancem in pooblaščencem pri vnosu podatkov v davčni obračun DDPO in DohDej in v priloge, ki so sestavni del obračuna. Ker se bliža rok za oddajo davčnih obračunov DDPO in DohDej, ki se letos izteče v ponedeljek, 1. 4. 2019, predvsem računovodske servise, pa tudi ostale zavezance obveščamo, da Finančna uprava RS davčnih zavezancev, za katere bodo davčni obračuni DDPO in DohDej oddani z zamudo, vendar najkasneje do 8. 4. 2019, ne bo kaznovala zaradi prepozne oddaje. V teh primerih davčni obračun, kljub opozorilu o prekoračitvi zakonskega roka za oddajo in napotitvi na oddajo samoprijave ali oddajo davčnega obračuna po 52. členu ZDavP-2, oddajte kot O – original. V primeru, da boste imeli po davčnem obračunu, oddanem po zakonskem roku za oddajo, obveznost za doplačilo, je potrebno obveznost poravnati najkasneje do 3. 5. 2019, vračilo morebitnega preplačila po obračunu, pa bomo v primeru, da bo davčni obračun oddan do 8. 4. 2019, prav tako izvedli do 3.5.2019.« vir

Nova komponenta za elektronski podpis / FURS, 21. marec 2019
V petek, 22. 3. 2019, bo na voljo nova komponenta za elektronski podpis. Za uporabnike brskalnika Firefox in/ali Internet Explorer je namestitev nove komponente obvezna. vir

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije / UL RS 16/2019, 15. marec 2019
Aneks vsebuje spremembe glede najnižjih osnovnih plač v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih (od 1. marca 2019 in od 1. avgusta 2019). Regres za letni dopust za leto 2019 znaša 1.050 EUR. Začetek veljavnosti: 1. 3. 2019. vir

Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 33. seji dne 11. 3. 2019 / UL RS 16/2019, 15. marec 2019
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi je sprejel razlago glede delovnega časa zaposlenih. vir

Nov seznam mednarodnih pogodb / FURS, 15. marec 2019
V rubriki Zakonodaja je objavljen nov seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki se uporabljajo od 1. januarja 2019 dalje. Dopolnjen je s povezavo na združena besedila veljavnih mednarodnih pogodb in multilateralnega instrumenta MLI. vir

Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, januar 2019 / SURS, 15. marec 2019
Povprečna bruto plača za januar 2019 je znašala 1.729,15 EUR; od bruto plače za december 2018 je bila nižja, nominalno za 3,0 %, realno pa za 1,9 %. Tudi povprečna neto plača za januar 2019 (znašala je 1.115,98 EUR) je bila nižja od neto plače za december 2018, nominalno za 4,0 %, realno pa za 2,9 %. Znižanje povprečne plače je bilo predvsem posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic). vir

0

Novice 14. 3. 2019

 

Portal e-VEM skozi številke v letu 2018 / MGRT, 13. marec 2019
V preteklem letu je bilo preko portala po elektronski poti oddanih več kot 2 milijona vlog. Največji delež oddanih vlog predstavljajo postopki za urejanje obveznih socialnih zavarovanj (obrazci M1, M2, M3 in M12), saj je te vloge od leta 2016 možno urejati le še preko portala e-VEM. Sledijo postopki za pridobitev potrdila za napotitev delavca na delo v tujino – potrdilo A1. vir

Davčni obračun / Furs, 8. marec 2019
Rok za oddajo obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti je letos 1. april.
Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo obračun DDPO do navedenega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2018 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.
Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva. vir

0

Novice 7. 3. 2019

 

Motnje v delovanju sistema eDavki in storitev G2G, 8. 3. 2019, med 15. in 21. uro / FURS, 6. marec 2019
Furs obvešča, da bo zaradi nadgradnje na Registru davčnih zavezancev moteno delovanje sistema eDavki in storitev G2G v petek, 8.3.2019, od 15. do predvidoma 21. ure. Nedostopni bodo vsi servisi za preverjanje in vpis davčnih številk. Nedostopnost Registra davčnih zavezancev bo med drugim onemogočala oddajo naslednjih dokumentov: REK obrazci, OPSV obrazci, PNiPD, PO-D, VIES-KP, DDV-P2, DDV-P3, DDPO in DDD-DDD. vir

Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 4. četrtletje 2018 / SURS, 5. marec 2019
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 4. četrtletje 2018 je znašala 995,13 EUR in je bila višja od plače za prejšnje četrtletje, in sicer nominalno za 1,1 %, realno pa za 0,6 %. vir

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju / FURS, 4. marec 2019
Za izplačila od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019, znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 941,67 eur. vir

Poziv k predložitvi obračuna za pavšalno nadomestilo za leto 2018 / FURS, 4. marec 2019
V izogib preklicu dovoljenja in izgubi pravice do uveljavljanja pavšalnega nadomestila v letu 2019 FURS poziva davčne zavezance, ki še niso predložili obračun pavšalnega nadomestila za leto 2018, da ga čimprej predložijo. Rok za oddajo je potekel 31. januarja. vir

UL RS 13/19, 1. marec 2019
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
vir

Osvežena primerjava stroškov košarice plačilnih storitev / BS, 27. februar 2019
Na voljo je najnovejša analiza Banke Slovenije o nadomestilih za plačilne storitve, ki prinaša tudi primerjavo stroškov košarice plačilnih storitev za lažjo izbiro ponudnika storitev. vir

0

Novice 28. 2. 2019

 

Prispevki za socialno varnost, februar 2018 / FURS, 27. februar 2019
Finančna uprava je na svojih spletnih straneh objavila osnove in zneske prispevkov za februar 2019. vir

Pravilnik o spremembi Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2019 / UL RS 12/2019, 27. februar 2019
V pravilniku, ki določa valorizirane zneske za odmero davka po zakonu o davkih občanov za leto 2019, se spremeni znesek davka pri poslovnih prostorih. vir

Gospodarska klima, februar 2019 / SURS, 22. februar 2019
Gospodarska klima se je v februarju 2019 poslabšala tako na mesečni kot na letni ravni: na mesečni za 3,1 odstotne točke, na letni pa za 5,3 odstotne točke. Na znižanje mesečne vrednosti so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,0 odstotne točke), med potrošniki (za 0,5 odstotne točke), v trgovini na drobno (prav tako za 0,5 odstotne točke) ter v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke). Kazalnik zaupanja v gradbeništvu pa na mesečno spremembo gospodarske klime ni vplival. vir

0

Novice 21. 2. 2019

 

Poslabšanje razpoloženja potrošnikov v februarju 2019 / SURS, 19. februar 2019
Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni poslabšal predvsem zaradi bolj pesimističnega pričakovanja potrošnikov glede števila brezposelnih (za 8 odstotnih točk) in glede gospodarskega stanja v državi (za 4 odstotne točke). Potrošniki so bili nekoliko bolj pesimistični tudi glede pričakovanega finančnega stanja v njihovih gospodinjstvih (za 1 odstotno točko). Poslabšanje kazalnika zaupanja pa je omililo bolj optimistično pričakovanje potrošnikov glede varčevanja (za 4 odstotne točke). vir

Delovno aktivno prebivalstvo / SURS, 18. februar 2019
Število delovno aktivnih oseb, starih 60 let ali več, se je v zadnjih petih letih povečalo za 143 %.
Konec decembra 2018 je bilo v Sloveniji 887.170 delovno aktivnih oseb ali za 0,1 % manj kot v prejšnjem mesecu in za 3,6 % (ali približno 31.000) več kot konec decembra 2017. Število zaposlenih oseb se je znižalo za 0,1 % (na nekaj manj kot 792.300), število samozaposlenih oseb pa za 0,2 % (na nekaj več kot 94.900). Število delovno aktivnih moških se je glede na november 2018 znižalo za 0,1 % na 487.779, število delovno aktivnih žensk pa prav tako za 0,1 % na 399.391. vir

Povprečna bruto plača za december 2018 / SURS, 15. februar 2019
Povprečna bruto plača za december 2018 je znašala 1.782,12 EUR; od bruto plače za november 2018 je bila nižja, nominalno za 1,7 %, realno pa za 1,1 %. Povprečna neto plača za december 2018 je znašala 1.162,67 EUR in je bila od neto plače za november 2018 nominalno nižja za 2,0 %, realno pa nižja za 1,4 %. Povprečna plača za december 2018 je bila nižja od povprečne plače za november 2018 predvsem zato, ker je bilo s plačo za december izplačanih manj izrednih izplačil (13. plač in božičnic). vir

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice / FURS 15. februar 2019
Finančna uprava je pripravila primere izpolnjenih napovedi, ki bodo v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju davčnih obveznosti. vir

UL RS 10/2019, 15. februar 2019
Uredba o spremembi Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije
vir

0

Novice 14. 2. 2019

 

Javno povabilo za izvedbo »Učnih delavnic« / MDDSZ, 14. februar 2019
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo za izvedbo “Učnih delavnic” objavil novo Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice«, ki bo namenjeno vključevanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva (ki zajema pravne in fizične osebe, ki so lahko zaposlitveni centri ali imajo status socialnega ali invalidskega podjetja). vir

Spodbude za zaposlitev mladih / MDDSZ, 14. februar 2019
Zavod RS za zaposlovanje je 12. februarja 2019 na svoji spletni strani objavil Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za zaposlitev mladih – »Zaposlimo mlade«. Program bo spodbujal delodajalce k zaposlovanju mladih brezposelnih oseb, ki so uspešno zaključile udejstvovanje v projektnih aktivnostih v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019 ter tako osebe delovno in socialno aktivirati. V program se bodo lahko vključevali mladi, stari do vključno 29 let, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in so pridobili potrdilo o uspešnem zaključku udejstvovanja v projektnih aktivnosti s strani izbranega prijavitelja/upravičenca na Javnem razpisu za inovativne projekte. vir

EBRD sprejela novo strategijo za Slovenijo / MF, 14. februar 2019
Odbor direktorjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) je soglasno sprejel novo strategijo za Slovenijo 2019–2024, usmerjeno v krepitev konkurenčnosti in dobrega upravljanja ter podporo prehodu v zeleno gospodarstvo z lastniškim financiranjem zasebnega sektorja in poglobitvijo kapitalskega trga. Ministrstvo za finance pozdravlja sprejem nove strategije, s katero EBRD nadaljuje podporo zasebnim projektom ter tistim infrastrukturnim naložbam, pri katerih lahko s svojim sodelovanjem prispeva dodano vrednost. Podobno kot v zadnjem obdobju izhoda iz krize pričakujemo pripravo dobrih projektov skladno s sprejetimi strateškimi prioritetami in usmeritvami delovanja EBRD. vir

Oddaja obrazca DOH-DHO za odmerno leto 2018 / FURS, 11. februar 2019
FURS obvešča, da je na portalu eDavki od 12. februarja, omogočena oddaja obrazca DOH-DHO (Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU). Obrazec je posodobljen in vizuelno poenoten z obrazcem DOH-OBR. vir

UL RS 9/2019, 11. februar 2019
Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-D)
vir

0
Page 4 of 52 «...23456...»