Novice

Novice 1. 8. 2019

 

Državni proračun – v prvem polletju presežek / MF, 31. julij 2019
Državni proračun je v prvem polletju letošnjega leta zabeležil 208,2 milijona evrov presežka, medtem ko je lani v enakem obdobju znašal 184,2 milijona evrov. Prihodki so v prvih šestih mesecih letošnjega leta znašali približno 5,08 milijarde evrov, kar je za 6,8 % več kot v enakem obdobju lani, odhodki pa so se zvišali za 6,5 % in so znašali približno 4,87 milijarde evrov. vir

Temeljna obrestna mera, Slovenija, avgust 2019 / SURS, 31. julij 2019
Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2019 ostaja 0,2 %, prav tako je letna temeljna obrestna mera enaka julijski (2,38 %). vir

Tuji delavci, zaposleni v Sloveniji / MDDSZ, 30. julij 2019
Za tuje delavce zaposlene v Slovenji, med katerimi jih je največ zaposlenih v panogi gradbeništva, velja delovnopravna zakonodaja v celoti, torej enako kot za slovenske delavce. Ministrstvo v objavi posreduje tudi nekaj informacij vezanih na pogoje, ki jih morajo slovenski delodajalci izpolnjevati pred zaposlitvijo tujega delavca v Sloveniji in o pravicah, ki jih imajo tuji delavci v Sloveniji. vir

Sistemska informativna sporočila povezana z eVročanjem / FURS, 25. julij 2019
Furs obvešča, da bomo po novem sistemska informativna sporočila (npr. Nov dokument, Opomnik, Fikcija,…) povezana z eVročanjem, prejemali z novim dokumentom eVrocanje-Obv (eVročanje obvestilo) in ne več z dokumentom Obv-DZ (Osebno obvestilo). Pri tem je tudi novost, da vsak pooblaščenec, ki ima vsaj 1 EDP pravico, ima avtomatično tudi pravico za pregled novega dokumenta eVrocanje-Obv. vir


UL RS 47/2019, 26. julij 2019
Zakon o spremembah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-I)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1A)
Poročilo o gibanju plač za maj 2019
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za maj 2019 je znašala 1.728,12 EUR in je bila za 0,1 % nižja kot za april 2019.

0

Novice 25. 7. 2019

 

Gospodarsko razpoloženje, julij 2019 / SURS, 25. julij 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v juliju 2019 (6,9 odstotne točke) za 1,4 odstotne točke višja kot v juniju 2019 (5,5 odstotne točke). Na letni ravni se je kazalnik gospodarske klime znižal za 3,7 odstotne točke. vir

Omogočena oddaja popravkov REK-1 (regres) oddanih z datumom izplačila pred 3. 5. 2019 / FURS, 24. julij 2019
Finančna uprava je kreirala popravke obračunov REK-1 in jih na eDavke vložila kot popravek dokumenta »F. Popravki obračunov REK-1_F so bili vloženi na eDavke včeraj, 24. julija 2019. Oddaja popravkov REK-1 za regres z datumom izplačila do 3.5.2019 je sedaj ponovno omogočena, razen v primerih prejetih pritožb na izdane odločbe – v teh primerih Finančna uprava popravkov ni kreirala in tudi ni omogočila oddaje popravkov. Tako bo do rešitve prejetih pritožb delavcev. vir

Letna odmera dohodnine / FURS, 24. julij 2019
Furs obvešča davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 5. 2019 in imajo doplačilo dohodnine, da se rok za plačilo izteče 31. 7. 2019. vir

V javni obravnavi predlog novega Zakona o računskem sodišču / MF, 19. julij 2019
Ministrstvo za finance je v javno obravnavo posredovalo osnutek novega Zakona o računskem sodišču, katerega glavni namen je pospešiti in povečati učinkovitost revidiranja pravilnosti in smotrnosti porabe javnih sredstev. vir


UL RS 46/2019, 19. julij 2019
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

0

Novice 18. 7. 2019

 

Spremembe pokojninske in zakonodaje s področja trga dela v javni razpravi / MDDSZ, 16. julij 2019
Na podlagi opravljenih pogajanj med socialnimi partnerji je bilo oblikovano besedilo sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) ter obrazložitve le-teh, za katere je bil na Ekonomsko-socialnem svetu dne 12. 7. 2019 sprejet sklep, da so primerne za javno obravnavo. Predlagane spremembe zakonodaje s področja trga dela in pokojninske zakonodaje so z današnjim dnem v javni razpravi, ki bo potekala do 2. 9. 2019. vir

Dohodnina – Dohodek iz zaposlitve / FURS, 15. julij 2019
Finančna uprava je objavila novo izdajo dokumenta »Dohodek iz zaposlitve, regres za letni dopust«. vir

Povprečna plača za maj 2019 približno enaka plači za april 2019 / SURS, 15. julij 2019
Začasni podatki Povprečna plača za maj 2019 je znašala 1.728,12 EUR bruto oz. 1.113,88 EUR neto; od plače za april 2019 je bila nominalno nižja za 0,1 %, realno pa nižja za 1,0 %. V primerjavi s povprečno plačo za maj 2018 pa je bila višja, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,9 % (realno za 2,5 %), v neto znesku pa nominalno za 3,4 % (realno pa za 2,0 %). vir

UL RS 45/2019, 12. julij 2019
Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom od 1. julija 2019 dalje
Nova višina regresa za prehrano je 3,97 EUR na dan. Velja za Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost, Kolektivno pogodbo za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri Inštitutu ter načinu vodenja seznama aktivnih imetnikov nazivov

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za lesarstvo
Aneks določa nove višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih.

0

Novice 11. 7. 2019

 

Mobilna aplikacija eDavki pripomogla k zmanjšanju neplačevanja prispevkov / FURS, 5. julij 2019
V treh mesecih je Finančna uprava poslala kar 73 % manj obvestil o neplačanih prispevkih za socialno varnost. Če si zavezanec na svoj mobilni telefon naloži aplikacijo eDavki in mu delodajalec za pretekli mesec ni obračunal in/ali plačal prispevkov za socialno varnost, bo o tem na svoj telefon dobil obvestilo. vir


UL RS 44/2019, 5. julij 2019
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2019 ostaja nespremenjena in znaša 8 %
Višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višino povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije
Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev
Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem
Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb
Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2019
Odločba o razveljavitvi četrtega odstavka 33. člena Zakona o bančništvu

0

Novice 4. 7. 2019

 

Javni poziv za vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2018 / FURS, 1. julij 2019
Finančna uprava poziva zavezance, ki do 15. junija 2019 na dom niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli v letu 2018 dohodke, ki so obdavčeni z dohodnino, da dohodninsko napoved vložijo najpozneje do 31. julija 2019, ne glede na višino prejetega dohodka. Napoved vložijo na finančnem uradu, v katerem so v času vložitve napovedi vpisani v davčni register. vir

Inflacija v juniju / SURS, 28. junij 2019
Cene življenjskih potrebščin so se v juniju 2019 v primerjavi z junijem 2018 v povprečju zvišale za 1,8 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta 1,4-odstotna). vir

Proračun s presežkom / MF, 28. junij 2019
Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta zabeležil skoraj 4,22 milijarde evrov prihodkov, kar je 8 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se zvišali za 6 % na približno 4,07 milijarde evrov, kar pomeni, da je proračun v tem obdobju izkazal 147,5 milijona evrov presežka. V enakem obdobju lani ga je bilo slabih 67 milijonov evrov. vir

Onemogočena oddaja popravkov REK-1 (regres) oddanih z datumom izplačila pred 3. 5. 2019 / FURS, 28. junij 2019
Oddaja popravkov obračunov REK-1 za datume izplačila regresa do vključno 3. 5. 2019 ne bo možna do predvidoma 15. 7. 2019. Finančna uprava Republike Slovenije bo na eDavkih kreirala popravke obračunov REK-1_F (FURS REK), ki bo izkazoval razliko med obračunano akontacijo dohodnine in prispevkov za socialno varnost na podlagi obračuna davčnega odtegljaja REK-1, ki ga je predložil delodajalec, in vračil, ki jih bo davčni organ vrnil na podlagi izdane odločbe o vračilu akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost iz naslova izplačanega regresa. vir


UL RS 43/2019, 28. junij 2019
Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
Zakon o spremembah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1A)
Z novelo se ukinja zaračunavanje nadomestil in provizij potrošnikom za brezgotovinska plačila vrednotnic s plačilnimi karticami.
Popravek Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
Popravek se nanaša na imena podpisnikov te kolektivne pogodbe.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1B)
Novela med drugim vsebuje spremenjene določbe glede opravljanja dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike in spremembe glede dovoljene vožnje manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil in intervencijskih vozil civilne zaščite.
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
UL RS 42/2019, 27. junij 2019
Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb
Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah
Sklep o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
Pravilnik o postopku skupnega dogovarjanja v skladu z mednarodno pogodbo

0

Novice 27. 6. 2019

 

Poslovanje podjetij po dejavnosti 2018 / SURS, 27. junij 2019
(začasni podatki)  V 2018 je bilo aktivnih 146.196 podjetij, ki so ustvarila 102,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,5 % več, in 24,1 milijarde evrov dodane vrednosti, kar je 7,0 % več kot v letu 2017. vir

Regres – vračilo dajatev / FURS, 21. junij 2019
Dne 4. 5. 2019 sta stopili v veljavo noveli ZDoh-2U in ZPIZ-2H, ki sta regres za letni dopust do višine povprečne plače razbremenili akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Če je bil regres izplačan pred omenjenim datumom, se je ne glede na višino prejemka obračunala akontacija dohodnine, nad višino 70 % povprečne plače pa tudi prispevki za socialno varnost. Tem delavcem in delodajalcem bo FURS v teh dneh izdal odločbe o vračilu akontacije dohodnine in morebitnih prispevkov za socialno varnost. vir

Gospodarska klima junij 2019 / SURS, 21. junij 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v juniju 2019 (5,4 odstotne točke) za 2,3 odstotne točke nižja kot v maju 2019 (7,7 odstotne točke). Gospodarsko razpoloženje sta na mesečni ravni znižala kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,5 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,4 odstotne točke). Vpliv kazalnika zaupanja med potrošniki (za 0,4 odstotne točke) in v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne točke) je bil pozitiven, medtem ko kazalnik zaupanja v gradbeništvu ni imel vpliva. vir

Objavljeni predlogi sprememb davčne zakonodaje / MF, 21. junij 2019
Ministrstvo za finance je objavilo predloge sprememb Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov. Rok za oddajo komentarjev je 1. avgust 2019. vir


UL RS 40/2019, 21. 6. 2019
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2019
UL RS 39/2019, 21. 6. 2019
Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020–2022
Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev

0

Novice 20. 6. 2019

 

Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije / FURS, 20. junij 2019
Prva izplačila bodo nakazana okrog 15. septembra 2019. vir

Pripravljen predlog za spremembo davčne zakonodaje / MF, 18. junij 2019
Ministrstvo za finance je po več pogovorih in usklajevanjih s člani pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo predloga sprememb davčne zakonodaje pripravilo možne rešitve, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela. Končni predlog, o katerem so bili včeraj seznanjeni tudi člani pogajalske skupine Ekonomsko–socialnega sveta, je pripravljen za koalicijsko usklajevanje in javno obravnavo. vir

Plača za april 2019 / SURS, 17. junij 2019
SURS je objavil začasne podatke o plačah. Povprečna bruto plača za april 2019 je znašala 1.730,70 EUR. Od povprečne bruto plače za marec 2019 je bila nižja (nominalno za 1,2 % oz. realno za 2,0 %), predvsem zaradi manjšega obsega izrednih izplačil. vir

Obrazci IOP za proračunske uporabnike / UJP, 14. junij 2019
UJP bo proračunskim uporabnikom med 1. in 5. julijem 2019 prek pošte oziroma spletne aplikacije UJPnet posredovala v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2019«. Obrazec je treba pregledati in potrjenega vrniti najkasneje do 19. julija 2019. vir

0

Novice 13. 6. 2019

 

Sprememba načina elektronskega podpisovanja dokumentov v sistemu eDavki / FURS, 13. junij 2019
Od 14.6.2019 bo na sistemu eDavki spremenjen način podpisovanja elektronskih dokumentov. Ta bo po novem zagotavljal podpisovanje dokumentov na centralnem sistemu eDavki brez uporabe podpisne komponente, ki je bila do sedaj nameščena na vašem računalniku. Spremenjena rešitev zagotavlja enostavno uporabo sistema eDavki na različnih brskalnikih (IE, FF, Chrome) in različnih operacijskih sistemih brez zahtevnega nameščanja podpisne komponente v vaše brskalnike. vir

Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti, Slovenija, 2018 / SURS, 13. junij 2019
Stopnja tveganja revščine (13,3 %) je v letu 2018 ostala enaka kot v prejšnjem letu, stopnja tveganja socialne izključenosti (16,2 %) pa je bila v letu 2018 za 0,9 odstotne točke nižja kot v prejšnjem letu. Letni prag tveganja revščine se je zvišal za 318 EUR, na 7.946 EUR ali na 662 EUR na mesec. vir

Indeks stroškov dela, Slovenija, 1. četrtletje 2019 / SURS, 7. junij 2019
Po začasnih podatkih so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so v Sloveniji v prvem četrtletju 2019 za 8,1 % višji kot v prvem četrtletju 2018. vir

Vlada predlaga spremembo ZDDV-1 / MF, 6. junij 2019
Vlada je določila besedilo predloga novele ZDDV-1, ki med drugim uveljavlja možnost uporabe znižane stopnje DDV na elektronske publikacije, odpravlja obveznost popravka odbitka DDV pri uradno dokazanih tatvinah in spreminja kazenske določbe. vir


UL RS 36/2019, 7. 6. 2019; vir
Pravilnik o prepovedanih nerevizijskih storitvah revizijskih družb
(Pravilnik vsebuje pravila, ki jih mora revizijska družba upoštevati, ko presoja dopustnost oziroma prepoved opravljanja nerevizijskih storitev na podlagi Zakona o revidiranju. Vsebuje tudi prilogo, in sicer Katalog prepovedanih nerevizijskih storitev pri obveznih revizijah subjektov javnega interesa.)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N)
(Novela zakona vsebuje spremembo glede velikosti nadomestila med začasno zadržanostjo od dela zaradi darovanja in posledic darovanja živega tkiva in organov v korist druge osebe in posledic darovanja krvi)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2L)
(Z novelo zakona se v slovenski pravni red prenašajo spremembe evropske direktive glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča. Novela vsebuje novo poglavje glede pravil za poročanje o čezmejnih aranžmajih. V slovenski pravni red se prenaša tudi direktiva o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v EU. Novela med drugim vsebuje spremembe, ki se nanašajo na dajanje podatkov davčnemu organu za pobiranje davkov in popravljanje obračuna davka. Zakon se z izjemo nekaterih določb začne uporabljati 1. julija 2019.)

0

Novice 6. 6. 2019

 

Poenostavljeno iskanje ustreznega zavarovanja v postopkih M-2, M-3 in odjava M12 / MJU in ZZZS, 5. junij 2019
Na portalu e-VEM (SPOT) je stopila v veljavo stopila sprememba v postopkih:
M-2 – Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj,
M-3 – Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih in
M12 – Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Sprememba se nanaša na poenostavitev iskanja zavarovanja, saj registrska številka ni več obvezen podatek pri vnosu iskalnih kriterijev. vir

Letna odmera dohodnine / FURS, 4. junij 2019
Zaradi sistemske napake je Finančna uprava RS odposlala 7.639 napačnih informativnih izračunov dohodnine. Napaka se je pojavila pri prejemnikih informativnih izračunov dohodnine, ki so bili del leta 2018 tudi vzdrževani družinski člani. vir

BDP v prvem četrtletju / SURS, 31. maj 2019
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot v prvem četrtletju leta 2018. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v prvem četrtletju 2019 za 0,8 % višji kot v četrtem četrtletju 2018 in za 3,7 % višji kot v prvem četrtletju 2018. vir

Od januarja do aprila proračunski primanjkljaj / MF, 31. maj 2019
Državni proračun je v prvih štirih mesecih letos zabeležil približno 3,36 milijarde evrov prihodkov, kar je 5,2 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so glede na enako obdobje lani narasli za 6,3 %, na dobre 3,36 milijarde evrov. Državni proračun v prvi tretjini letošnjega leta tako beleži 5,2 milijona evrov primanjkljaja. vir


UL RS 35/2019, 31. maj 2019
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji dne 14. 5. 2019. vir

0

Novice 30. 5. 2019

 

UJP eRačun / UJP, 30. maj 2019
V soboto, 1. 6. 2019 od 6.30 do predvidoma 11.00, bo zaradi ukinitve uporabe protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 ter prehoda na uporabo protokola TLS 1.2, moten dostop do portala UJP eRačun. Od 1. 6. 2019 bo podpisovanje e-računov v portalu UJPeRačun možno le z zadnjo verzijo podpisne komponente 1.4.1. vir

Dohodnina – Dohodek iz zaposlitve / FURS, 28. maj 2019
Objavljena je nova izdaja dokumenta »Regres za letni dopust«. vir

Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom / Furs, 24. maj 2019
Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. Poenostavitev bo najprej uveljavljena za družbenike in samozaposlene. Vendar se bo moral zavezanec pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa Tako bo zavezancem plačevanje obveznosti enostavnejše, predvsem pa cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec na mesec plačal le z enim e-računom. Akontacijo dohodnine bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost. vir

Gospodarsko razpoloženje / SURS, 24. maj 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v maju 2019 (7,8 odstotne točke) za 1,0 odstotne točke višja kot v aprilu 2019 (6,8 odstotne točke). Kazalnik se je po nekaj mesecih padanja v maju nekoliko izboljšal. vir

0
Page 4 of 53 «...23456...»