Novice

Novice 20. 12. 2018

 

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2019 / FURS, 19. december 2018
FURS je objavil lestvico za leto 2019. vir

Povprečna plača za oktober 2018 / SURS, 17. december 2018
Povprečna bruto plača za oktober 2018 je znašala 1.676,38 EUR; od bruto plače za september 2018 je bila višja, nominalno za 2,7 %, realno pa za 2,4 %. Povprečna neto plača za oktober 2018 je znašala 1.086,80 EUR in je bila od neto plače za september 2018 nominalno višja za 2,3 %, realno pa višja za 2,0 %. vir

Oddaja VIRVDC / FURS, 17. december 2018
Od 17. decembra dalje je omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD o vzdrževanih družinskih članih – VIRVDC. Oddaja preostalih bo omogočena predvidoma 20. decembra. vir

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2016 / UL RS 81/2018, 14. december 2018
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je zaradi uskladitve z MSRP oktobra sprejel spremembe SRS 2016. Pomembne spremembe med drugim vsebuje SRS 1 (na novo ureja drugačno računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih), SRS 2 (spremembe v povezavi s spremenjenim SRS 1), SRS 3 (spremembe glede načina odprave pripoznanja finančnih sredstev). Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, spremembe začnejo uporabljati 1. januarja 2019, preostale pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. vir

Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016) – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe / UL RS 81/2018, 14. december 2018
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je oktobra 2018 sprejel pojasnilo 1 k SRS 11 glede računovodskega izkazovanja žetonov začetne ponudbe. Pojasnilo ureja vrednotenje kriptosredstev pri imetnikih žetonov in obveznosti pri njihovih izdajateljih. Začetek veljavnosti: 15. 12. 2018. vir

Praznično poslovanje UJP/ UJP, 14. december 2018
UJP obvešča, da bodo območne enote 24. in 31. decembra 2018 za stranke poslovale po spremenjenem delovnem času. In sicer od 8. do 13. ure. Čas sprejema plačilnih nalogov, predloženih prek UJPnet, ostane nespremenjen. vir

0

Novice 13. 12. 2018

 

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2P) / UL RS 79/2018, 7. december 2018
S spremembo zakona se v slovenski pravni red prenašajo določbe direktive Sveta EU. Novela vsebuje novo poglavje, ki opredeljuje nadzorovane tuje družbe in obravnavo njihovih dohodkov. Veljati začne 1. januarja 2019. vir

Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem / UL RS 79/2018, 7. december 2018
V pravilniku se priloga 11, ki vsebuje obrazec za napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, nadomesti z novo prilogo 11, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika. Začetek veljavnosti: 8. 12. 2018. vir

Izjave po 45. členu ZDDV-1 / FURS, 7. december 2018
FURS zavezance obvešča, da po spremembi ZDDV-1 za obdavčljive dogodke, nastale po 30. novembru 2018, ni treba več predlagati izjav glede obdavčitve transakcij z nepremičninami (obrazec DDV-Iz). vir

0

Novice 6. 12. 2018

 

Stroški dela, Slovenija, 3. četrtletje 2018 / SURS, 6. december 2018
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2018 za 1,8 % višji kot v tretjem četrtletju 2017. vir

Poostren nadzor nad taksisti / FURS, 5. december 2018
Finančna uprava RS je konec preteklega meseca uporabila enega izmed najstrožjih ukrepov. V poostrenem nadzoru pri izbranem davčnem zavezancu, ki se ukvarja s taksi prevozi, je bil izdan ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti in pečatenja taksi vozil. Ugotovljene so bile namreč številne in ponavljajoče kršitve s področja davčnega potrjevanja računov, neplačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost, zavezanec se ni registriral za namene davka na dodano vrednost, poleg tega pa je bil davčni dolžnik. vir

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost / UL RS 78/2018, 4. december 2018
Opomba Zveze RFR: V pravilniku se prilogi 9 in 10 nadomestita z novima prilogama 9 in 10. Novi prilogi se uporabljata za izplačila dohodkov za obdobja od 1. januarja 2019. vir

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu / UL RS 78/2018, 4. december 2018
Nov pravilnik prinaša spremembe v poglavjih A in B v prilogi 1, ki opredeljuje obliko in način predložitve podatkov. Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3. Priloga 4 se črta. vir

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) / UL RS 77/2018, 30. november 2018
Novela prinaša:
– spremembe glede obravnave kuponov (razlikovanje med enonamenskim in večnamenskim kuponom),
– spremembe glede instituta samoprijave (davčni zavezanec bo po novem v primeru predloženega obračuna DDV na podlagi samoprijave od zneska izkazane obveznosti obračunal fiksne obresti v velikosti 3 % letno,
– ukinjajo se tudi izjave, ki so jih do zdaj morali predložiti davčni zavezanci v primeru dogovora, da bo transakcija najema oziroma prodaje, ki bi morala biti oproščena DDV, obdavčena z DDV.
Zakon se začne uporabljati 1. januarja 2019. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, november 2018 / SURS, 30. november 2018
Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni zvišale povprečno za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. Storitve so se v letu dni podražile za 2,7, blago pa za 1,7 %. Letno inflacijo so višali predvsem dražji naftni derivati in drugi energenti. vir

0

Novice 29. 11. 2018

 

Uporabniški račun eDavki tudi za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (prijava brez digitalnega potrdila) / FURS, 29. november 2018
Finančna uprava je pripravila urejanje davčnih obveznosti za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, zgolj z uporabniškim računom – torej brez digitalnega potrdila. Vendar pa obstajajo dokumenti, ki jih na ta način ni možno oddati. vir

Novo strežniškego potrdilo za aplikacijo MiniBlagajna / FURS, 29. november 2018
Finančna uprava uporabnikom sporoča, da zaradi menjave strežniškega potrdila za aplikacijo Miniblagajna bo v ponedeljek, 3. 12. 2018, med 19.00 in 20.00 uro moteno delovanje spletne in Android aplikacije Miniblagajna in da porabnikom aplikacije MiniBlagajne po menjavi strežniškega potrdila ni potrebno storiti ničesar. vir

Poslabšanje gospodarskega razpoloženja v novembru 2018 / SURS, 26. november 2018
Gospodarsko razpoloženje je bilo v novembru 2018 za 1,5 odstotne točke slabše kot v oktobru in za 6,1 odstotne točke slabše kot v novembru 2017, vendar je še vedno ugodno, saj je za 11,4 odstotne točke višje od dolgoletnega povprečja. vir

0

Novice 22. 11. 2018

 

Sprejet Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2019 / MDDSZ, 22. november 2018
Ključne ciljne skupine načrta za 2019 bodo:
· dolgotrajno brezposelni (konec okt. 2018 jih je bilo 51,5 % med vsemi brezposelnimi),
· starejši od 50 let (skoraj 38 % – delež med vsemi brezposelnimi se zvišuje)
· nizko izobraženi (skoraj 31 % med vsemi BO)
· in mladi (21,4 %). vir

Povprečna plača za september 2018 / SURS, 15. november 2018
Povprečna plača za september 2018 je znašala 1.632,88 EUR bruto oz. 1.062,03 EUR neto; od plače za avgust 2018 je bila nižja, nominalno za 2,2 % (v bruto znesku) oz. za 1,9 % (v neto znesku), realno pa za 2,6 % (v bruto znesku) oz. za 2,3 % (v neto znesku). vir

0

Novice 15. 11. 2018

 

Poslanci omejili cene klicev znotraj EU in potrdili sistem nujnega obveščanja / Evropski parlament, 14. november 2018
Nižje cene, višja hitrost in boljša varnost za uporabnike pametnih telefonov:
– cena čezmejnih klicev znotraj EU omejena na 19 centov na minuto, sporočila na šest centov,
– primeren radiofrekvenčni spekter za 5G na voljo do leta 2020,
– obvezen sistem obveščanja o izrednih stanjih za mobilne telefone (»vzvraten sistem 112«).
Po končni potrditvi Sveta Evropske unije bodo države članice imele na voljo dve leti za prenos direktive v nacionalno zakonodajo. Omejitev cen bo začela veljati 15. maja 2019. vir

Uredba o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja / UL RS 71/2018, 9. november 2018
V četrtem odstavku 4. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki opredeljuje dnevnice, se besedilo »15,00 eura« nadomesti z besedilom »48,00 eura za vsak dan glasovanja«. Uredba začne veljati 10. 11. 2018. vir

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018 / UL RS 71/2018, 9. november 2018
Vlada RS je na podlagi Zakona o dohodnini in Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2018. Sklep se na določenih področjih dopolni z novimi upravičenci do donacij za leto 2018. Nekateri podatki upravičencev do donacij pa se nadomestijo z novimi spremenjenimi podatki. vir

0

Novice 8. 11. 2018

 

Kombinirana nomenklatura EU 2019 / Furs, 5. november 2018
Finančni urad je na svoji spletni strani objavil spremembe kombinirane, ki začnejo veljati 1. januarja 2019. vir

Pregled nadomestil za plačilne storitve / BS, 1. novebmer 2018
Od 1. novembra 2018 Banka Slovenije, skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, zagotavlja novo brezplačno primerjalno spletno mesto, ki vsebuje pregled nadomestil za plačilne storitve, ki so na ravni Evropske unije prepoznane kot reprezentativne storitve, vezane na plačilni račun. vir

Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe
Oktobra je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo sprejel pojasnilo k SRS 11 (2016) o računovodskem izkazovanju žetonov začetne ponudbe. vir

0

Novice 1. 11. 2018

 

V oktobru na letni ravni inflacija / SURS, 30 oktober 2018
Letna rast cen je bila v letošnjem oktobru 2,2-odstotna (v septembru 2,0-odstotna), v enakem obdobju lani pa 1,0-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast je bila 1,7-odstotna (v enakem obdobju lani 1,3-odstotna). V enem letu so se storitve v povprečju podražile za 2,5 %, blago pa za 2,0 %. Cene blaga dnevne porabe so bile višje za 3,6 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega blaga znižale za 1,9 % oz. 0,1 %. vir

Temeljna obrestna mera, Slovenija, november 2018 / SURS, 30. oktober 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v novembru 2018 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,46 %. vir

Hitro rastoča podjetja / AJPES, 30. oktober 2018
AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2013-2017. V raziskavo je bilo vključenih preko 120 tisoč podjetij. vir

Novo digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave – blagajne.fu.gov.si / FURS, 29. oktober 2018
FURS bo dne, 10. 11. 2018, zamenjal digitalno potrdilo za vzpostavitev TLS povezave (blagajne.fu.gov.si) v sistemu davčnih blagajn. Podrobnosti posega so objavljene na spletni strani za razvijalce davčnih blagajn. vir

0

Novice 25. 10. 2018

 

Elektronsko pooblaščanje za delo v portalu eDavki / FURS, 24. oktober 2018
Finančna uprava je pripravila možnost pooblaščanja za delo z obrazci znotraj portala eDavki v elektronki obliki preko samega portala eDavki. Še vedno pa je možno izpolnjene vloge poslati po pošti na pristojni finančni urad. vir

Stroški dela v letu 2017 / SURS, 23. oktober 2018
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo za leto 2017 so v Sloveniji znašali 2.216,55 EUR, to je za 3,3 % več kot leta 2016. Največji delež v stroških dela so zavzemali prejemki zaposlenih oseb, in sicer 85,4 %. vir

Sklep o ugotovitvi razširjene dejavnosti celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije / UL RS 67/2018, 19. oktober 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je izdalo sklep o razširitvi veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo katerokoli dejavnost, ki je razvrščena v področje »G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil« Standardne klasifikacije dejavnosti. vir

0

Novice 18. 10. 2018

 

Povprečna plača za avgust 2018 / SURS, 15. oktober 2018
Povprečna bruto plača za avgust 2018 je znašala 1.669,51 EUR; od bruto plače za julij 2018 je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,0 %. Povprečna neto plača za avgust 2018 pa je znašala 1.082,88 EUR in je bila nominalno za 1,0 %, realno pa za 0,9 % višja od neto plače za julij 2018.
Povprečna plača je bila višja tudi v primerjavi s plačo za avgust 2017, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,5 % (oz. realno za 1,7 %), v neto znesku pa nominalno za 3,0 % (oz. realno za 1,2 %). vir

Evidenca NVO v javnem interesu / Ajpes, 15. oktober 2018
S 14. 10. 2018 AJPES vzpostavlja Evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu, v kateri bodo prvič na enem mestu zbrani podatki o vseh nevladnih organizacijah v javnem interesu. Ministrstva bodo podatke o obstoječih nevladnih organizacijah s statusom javnega interesa vpisala v enotno evidenco do 14. 1. 2019, ko bo ta tudi javno objavljena na portalu AJPES. vir

Vlada proti predlaganim spremembam ZDoh-2 / MF, 11. oktober 2018
Vlada ne podpira predloga sprememb ZDoh-2, ki ga je vložila skupina poslancev. Predlagali so povišanje splošne olajšave na 7.000 EUR, znižanje najvišje dohodninske stopnje s 50 na 43 % ter ponovno uvedbo avtomatičnega usklajevanja davčnih olajšav. vir

0
Page 4 of 50 «...23456...»