Novice

Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov / UL RS 76/2017, 22. december 2017
Opomba: V navodilu je dodano novo podpoglavje 1.5 Popravek in spremembe poročil ter 12.a točka, ki določa, da družbe in zadruge po 58/1 ZGD-1 predložijo Ajpesu tudi popravljeno letno poročilo ali konsolidirano letno poročilo oziroma spremembe revizorjevega poročila. V 3. odstavku 13. točke navodila se črta besedilo »izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala,« in besedilo »ter poslovno poročilo«. vir

0