Novice

Novice 2. 1. 2020

 

Državni proračun beleži presežek / MF, 30. december 2019
Državni proračun je v obdobju od januarja do konca novembra letos zabeležil 304,9 milijona evrov presežka. Prihodki so se zvišali za 1,4 % na približno 9,17 milijarde evrov, odhodki pa za 6,5 % na okoli 8,87 milijarde evrov. vir

Oddaja obračunov DOD-DDPO in DDD-DDD za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje / FURS, 30. december 2019
Zaradi zakonskih sprememb oddaja Obračunov davka od dohodkov pravnih oseb (DOD-DDPO) in Obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti (DDD-DDD), za davčna obdobja od 1. 1. 2020 dalje, predvidoma ne bo možna do druge polovice januarja. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin / SURS, 30. december 2019
Letna rast cen v letu 2019 je bila 1,9-odstotna (v letu 2018 1,4-odstotna). Povprečna letna inflacija je bila 1,6-odstotna (v letu 2018 1,7-odstotna). vir

Temeljna obrestna mera / SURS, 30. december 2019
Mesečna in letna temeljna obrestna mera sta se v januarju 2020 zvišali na 0,2 % oz. 2,39 %. vir

Uredba s področja DDV / Vlada RS, 30. december 2019
Vlada je izdala uredbo o izvajanju uredb EU glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju DDV v zvezi z izmenjavo podatkov iz nacionalnih registrov vozil. Uredba je potrebna za izvajanje uredbe EU o upravnem sodelovanju in boju proti goljufijam na področju DDV in določitev podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb uredbe o upravnem sodelovanju. vir

Višje plačilo za delo dijakov in študentov / MDDSZ, 27. december 2019
Prvi januar 2020 prinaša novost na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in sicer glede višine minimalne bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Ta od 1. januarja 2020 znaša bruto 5,40 evra. vir


UL RS 82/2019, 31. december 2019
– Uredba o izvajanju uredb (EU) glede ukrepov za okrepitev upravnega sodelovanja na področju davka na dodano vrednost v zvezi z izmenjavo podatkov iz nacionalnih registrov vozil
– Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
– Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
– Poročilo o gibanju plač za oktober 2019
– Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
UL RS 81/2019, 27. december 2019
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1A)
– Zakon o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1B)
– Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
– Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti
UL RS 80/2019, 27. december 2019
– Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
– Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah
– Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
– Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
– Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2019

0