Novice

Novice 20. 12. 2018

 

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2019 / FURS, 19. december 2018
FURS je objavil lestvico za leto 2019. vir

Povprečna plača za oktober 2018 / SURS, 17. december 2018
Povprečna bruto plača za oktober 2018 je znašala 1.676,38 EUR; od bruto plače za september 2018 je bila višja, nominalno za 2,7 %, realno pa za 2,4 %. Povprečna neto plača za oktober 2018 je znašala 1.086,80 EUR in je bila od neto plače za september 2018 nominalno višja za 2,3 %, realno pa višja za 2,0 %. vir

Oddaja VIRVDC / FURS, 17. december 2018
Od 17. decembra dalje je omogočena oddaja kontrolnih podatkov KP-KPD o vzdrževanih družinskih članih – VIRVDC. Oddaja preostalih bo omogočena predvidoma 20. decembra. vir

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2016 / UL RS 81/2018, 14. december 2018
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je zaradi uskladitve z MSRP oktobra sprejel spremembe SRS 2016. Pomembne spremembe med drugim vsebuje SRS 1 (na novo ureja drugačno računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih), SRS 2 (spremembe v povezavi s spremenjenim SRS 1), SRS 3 (spremembe glede načina odprave pripoznanja finančnih sredstev). Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, spremembe začnejo uporabljati 1. januarja 2019, preostale pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu. vir

Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 11 (2016) – Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe / UL RS 81/2018, 14. december 2018
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je oktobra 2018 sprejel pojasnilo 1 k SRS 11 glede računovodskega izkazovanja žetonov začetne ponudbe. Pojasnilo ureja vrednotenje kriptosredstev pri imetnikih žetonov in obveznosti pri njihovih izdajateljih. Začetek veljavnosti: 15. 12. 2018. vir

Praznično poslovanje UJP/ UJP, 14. december 2018
UJP obvešča, da bodo območne enote 24. in 31. decembra 2018 za stranke poslovale po spremenjenem delovnem času. In sicer od 8. do 13. ure. Čas sprejema plačilnih nalogov, predloženih prek UJPnet, ostane nespremenjen. vir

0