Novice

Novice 23. 7. 2020

 

Posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma / UPPD, 22. julij 2020
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja bo začel izvajati posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Te bo potekal tako, da bo Urad določenemu številu zavezancev iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma posredovan v izpolnitev Vprašalnik o aktivnostih poslovnih subjektov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. vir

Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije / FURS, 22. julij 2020
Finančna uprava je objavila prejemnike namenitve dela dohodnine za donacije. Podatki so preliminarni, saj temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, kjer vsak morebiten ugovor zadrži izplačilo donacij. Prva izplačila bodo nakazana do konca septembra 2020. vir

Povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo v juniju / ZRSZ, 21. julij 2020
Na portalu za delodajalce je omogočena oddaja zahtevkov za izplačilo povračila nadomestila plače za zaposlene, ki ste jih napotili na začasno čakanje na delo v juniju 2020. vir

Predčasno plačilo prispevkov za socialno varnost z zapadlostjo 31. 3. 2022 / FURS, 17. julij 2020
Zavezanci lahko prispevke katerih plačilo je bilo odloženo do 31. 3. 2022, do izteka roka za plačilo poravnajo v enem znesku ali v obrokih, ki si jih določijo sami. Zavezance, ki bodo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april in maj 2020 katerih plačilo je bilo odloženo do 31. 3. 2022, plačali pred 31. 3. 2022, prosimo, da o tem obvestijo FURS, in sicer tako, da izpolnijo in posredujejo vlogo za izravnavo/pobot. FURS bo na podlagi prejete vloge zavezanca s plačilom izravnal terjatve iz naslova prispevkov za socialno varnost za mesec marec, april, maj 2020 in tako zagotovil pravilni vrstni red zapiranja terjatev. vir

UL RS 102/2020, 22. julij 2020
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1B)
Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

UL RS 101/2020, 17. julij 2020
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Kolektivni dogovor (op. Radiotelevizija Slovenija, Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija)
Aneks št. 7 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija
Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje

0