Novice

Novice 26. 12. 2019

 

Javna dela 2020 / MDDSZ, 24. december 2019
Na spletni strani ZRSZ je objavljeno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. vir

Pavšalni prispevki 2020 / FURS, 24. december 2020
Finančna uprava je objavila zneske pavšalnih prispevkov za leto 2020. vir

Pošiljanje e-računov policijskim upravam / UJP, 23. december 2019
Na vnosni maski e-računa je dodana možnost vnašanja oziroma pošiljanja e-računov prejemnikom policijskim upravam. vir

Register nastanitvenih obratov in vpis podatkov v eTurizem / AJPES, 23. decembra 2019
AJPES bo v Register nastanitvenih obratov (RNO) v letu 2019 vpisal vse nastanitvene obrate, za katere bodo izvajalci nastanitvene dejavnosti oddali vlogo za vpis najkasneje do torka, 31. 12. 2019 do 13. ure. Nastanitvene obrate, za katere bo vloga za vpis v RNO oddana po 13. uri 31. 12. 2019, pa bo AJPES vpisal v RNO v petek, 3. 1. 2020. Podatke o gostih in prenočitvah lahko izvajalci nastanitvene dejavnosti poročajo v sistem eTurizem le po predhodnem vpisu nastanitvenega obrata v RNO. vir

Oddaja REK po novi zakonodaji / FURS, 23. december 2019
Onemogočena je oddaja REK-1, z vrsto dohodka 1151, za datume izplačila od 1. 1. 2020 dalje. S 1. 1 .2020 se na REK-1, 1151 spremeni dohodninska vrsta dohodka iz 1101 v 1111 (del plače za poslovno uspešnost). Spremembe bodo na eDavkih implementirane predvidoma do 10. 1. 2020. vir

Oddaja KP-KPD za leto 2019 / FURS, 23. december 2019
Na sistemu eDavki je bila 18. decembra izmed kontrolnih podatkov KP-KPD omogočena oddaja podatkov o vzdrževanih družinskih članih. Od 23. decembra je omogočena tudi oddaja drugih kontrolnih podatkov. vir

Gospodarska klima, Slovenija, december 2019 / SURS, 20. december 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v decembru 2019 (3,0 odstotne točke) za 0,8 odstotne točke višja kot v novembru (2,2 odstotne točke). vir

Moteno delovanje sistema eDavki, 25. 12. 2019 – 7. 1. 2020 / FURS, 19. december 2019
FURS obvešča, da bo med 25. decembrom in 7. januarjem zaradi izvajanja aktivnosti v zvezi z zaključnim računom moteno delovanje sistema eDavki. V tem obdobju bo onemogočena oddaja vlog: iREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja, NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu in NF-PreObr – Naročilo potrdila o predloženih obračunih. Poleg tega obstaja možnost, da knjigovodsko stanje zavezanca, ne bo izkazovalo pravilnega stanja: eKartica Kartica zavezanca, eKarticaC Kartica zavezanca (carine, trošarine…) in eKarticaO Kartica zavezanca (odprte postavke). vir


UL RS 79/2019, 24. december 2019
– Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
UL RS 78/2019, 20. december 2019
– Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
– Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
– Uredba o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
– Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah
UL RS 77/2019, 20. december 2019
– Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev podatkov
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
– Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja

0