Novice

Novice 27. 12. 2018

 

Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2019 / UL RS 83/2018, 214. december 2018
Pravilnik določa valorizirane zneske za odmero davka po zakonu o davkih občanov za leto 2019, in sicer od stavb, prostorov za počitek in rekreacijo ter poslovnih prostorov. vir

Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) / UL RS 83/2018, 214. december 2018
Novela zakona vsebuje spremembe določb glede določitve minimalne plače in glede velikosti minimalne plače. Velikost minimalne plače določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, in ga objavi v Uradnem listu RS najkasneje v treh mesecih po spremembi zneska minimalnih življenjskih stroškov, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke. vir

Dodatek št. 3 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije / UL RS 82/2018, 21. december 2018
Dodatek vsebuje spremembe tarifne priloge h kolektivni pogodbi, in sicer glede zneskov najmanjših osnovnih plač za posamezne tarifne razrede. Z začetkom veljavnosti nove tarifne priloge prenehata veljati 1. in 2. točka tarifne priloge 2 – 2017. Dodatek se začne uporabljati 1. januarja 2019. vir

Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže / UL RS 82/2018, 21. december 2018
V uredbi se v prilogi 1, ki opredeljuje vrsto embalaže, spremeni točka C, ki določa enote obremenitve za embalažo nagrobnih sveč. vir

Določena najnižja osnova za obračun prispevkov / FURS, 20. december 2018
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju za izplačila od 1. januarja 2019 do 28. februarja 2019 znaša 911,09 EUR (56 % povprečne plače leta 2017). Za izplačila od 1. marca 2019 bo najnižja osnova določena v velikosti 56 % povprečne letne plače za leto 2018 (znesek bo znan po objavi povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2018). vir

0