Novice

Novice 30. 8. 2018

 

Gospodarsko razpoloženje se avgusta 2018 / SURS, 27. avgust 2018
Vrednost kazalnika gospodarske klime se v avgustu 2018 na mesečni ravni ni spremenila, od vrednosti v lanskem avgustu pa je bila nižja za 1,1 odstotne točke. Gospodarsko razpoloženje ostaja precej nad dolgoletnim povprečjem (za 11,8 odstotne točke). vir

Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki / UL RS 57/2018, 24. avgust 2018
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je junija sprejel SRS 15 (2019) – Prihodki. Novi SRS 15 je objavljen v Uradne listu št. 57, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019. Organizacije se lahko odločijo za uporabo že v letu 2018. Spremenjene so določbe glede pripoznavanja in merjenja prihodkov, ki izhajajo iz pogodb s kupci, za druge prihodke pa ne bo sprememb. Standard po novem vsebuje enotno pravilo pripoznavanja prihodkov tako pri prodaji blaga kot pri prodaji storitev. vir

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja / UL RS 57/2018, 24. avgust 2018
V prilogi se obrazec Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter listine Napotnica, Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, Delovni nalog in Delovni nalog za fizioterapijo nadomestijo z novim obrazcem in listinami. Novi obrazec in listine se začnejo uporabljati 1. oktobra 2018. vir

Aneks št. 13 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti / UL RS 57/2018, 24. avgust 2018
Aneks določa, da se izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih s 1. julijem 2018 povečajo za 1 % za založniško in knjigotrško dejavnost. Za časopisno-informativno in revijalno dejavnost ostajajo izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih nespremenjene. Aneks se uporablja od 1. julija 2018. vir

Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade / MDDSZ, 24. avgust 2018
V Uradnem listu RS št. 57/18 in na spletnih straneh ministrstva je objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade. Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje dveh, večletnih projektov kariernih centrov za mlade, ki bosta šolajoči mladini omogočila večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. vir

0