Novice

Novice 7. 11. 2019

 

Info točka za tujce tudi uradno odpira vrata / MDDSZ, 6. november 2019
Odprta je Info točke za tujce, ki deluje v okviru Zavoda RS za zaposlovanje. Tu bodo tuji delavci dobili vse informacije o storitvah zavoda ter vse strokovne informacije in odgovore na vprašanja glede njihovega dela. vir

Odprema dohodninskih odločb / FURS, 4. november 2019
FURS je na podlagi ZDavP-2 odpremil še tretjo tranšo odločb o odmeri dohodnine za leto 2018. Odločbe bodo prejeli zavezanci, ki so podali ugovor zoper informativni izračun dohodnine ali vložili dohodninsko napoved, pa jim zadeva doslej še ni bila rešena. Datum vračila ali doplačila dohodnine je 30 dni od vročitve odločbe. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. vir

S 1. 2. 2020 do bolniških listov preko portala eVEM / SPOT, 4. november 2019
Uvedba elektronskega bolniškega lista (eBOL) bo predstavljala pomembno spremembo pri delodajalcih in njihovih zaposlenih. Z uvedbo eBOL zaposlenim ne bo več potrebno dostavljati papirnega bolniškega lista svojim delodajalcem. Delodajalci bodo do bolniških listov za svoje zaposlene dostopali preko portala SPOT (eVEM). vir


UL RS 66/2019, 5. november 2019

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
Novela zakona med drugim vsebuje spremembe določb glede amortizacije pri poslovnih najemih. Po novem se za sredstva, vzeta v poslovni najem, uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva. Dodane so določbe glede izstopne obdavčitve, odloga plačila davka od vključenih skritih rezerv, določbe glede omejitev zmanjšanja davčne osnove zaradi uveljavljanja davčnih olajšav in določbe glede hibridnih neskladij. Spremembe se začnejo uporabljati 1. januarja 2020.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
Novela prinaša dvig velikosti normiranih stroškov, ki se zavezancu priznajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem in sicer v velikosti 15 % od dohodka, doseženega z oddajanjem premoženja v najem. Med drugim se spremenijo določbe glede obdavčitve dividend, davčne osnove od dohodka iz življenjskega zavarovanja, določbe glede davčne osnove od dobička iz kapitala ter določbe glede vrednosti kapitala ob pridobitvi in ob odsvojitvi. Povečuje se tudi splošna olajšava na 3.500 EUR letno. Spremenijo se stopnje dohodnine v vseh davčnih razredih in višina stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala. Spremembe se začnejo uporabljati 1. januarja 2020.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
Novela med drugim vsebuje spremembe določb glede davčne osnove in stopnje davka. Po novem se davek izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 27,5 %. Po dopolnjenih petih letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po petih letih od sklenitve posla znaša stopnja davka 20 %, po 10 letih 15 % in po 15 letih 10 %. Spremembe se začnejo uporabljati 1. januarja 2020.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin
Novela zakona vsebuje nove določbe glede posebnih enot vrednotenja. Med drugim se spremenijo določbe glede pripisa posplošene vrednosti in določbe glede javnosti podatkov evidenc vrednotenja.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku
Novela med drugim vsebuje spremembe določb glede pridobitve zastavne pravice na zarubljenih premičninah z rubežem od davčnega organa. Dodane so tudi določbe glede avtomatičnega dajanja podatkov o naknadnih vplačilih in kapitalskih deležih družbenikov – fizičnih oseb ter določbe glede odloga plačila davka pri izstopni obdavčitvi. Spremembe se začnejo uporabljati 1. januarja 2020.
Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov

0