Novice

Novice 8. 3. 2018

Novi predlog zakona minimalni dohodek zvišuje na 331,26 evrov /MDDSZ, 7. marec 2018
Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku. Predlog sprememb Zakona o socialno varstvenih prejemkih osnovni znesek minimalnega dohodka (denarne socialne pomoči) zvišuje iz 297,53 na 331,26 evrov, kar predstavlja 75 % višine osnovnih minimalnih življenjskih stroškov. Navedeni znesek predstavlja 11,34 % povečanje. vir

Odločba o razveljavitvi prve in druge povedi četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih / UL RS 15/2018, 7. marec 2018
V postopku za oceno ustavnosti je ustavno sodišče razveljavilo prvo in drugo poved 48/4 ZNVP-1. Sodišče je ugotovilo protiustavnost izpodbijane Po presoji ustavnega sodišča je omejevanje stroškov trgovalnega računa posameznika prekomeren poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude. vir

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B) / UL RS 14/2018, 2. marec 2018
Začetek veljavnosti: 17. 3. 2018
Novela zakona prinaša spremembe glede načina izrabe očetovskega dopusta. Črtane so določene izjeme o možnosti izrabe očetovskega dopusta do dopolnjenega 12. meseca otrokove starosti, ko gre za primere posvojitve, zdravljenja otroka in druge izjeme. Navedene spremembe veljajo za očete, katerih otroci bodo rojeni 1. maja 2018 ali pozneje. Od 1. januarja 2020 se bo pomoč ob rojstvu otroka dodelila v obliki dobroimetja. Sprememba zakona med drugim razširja pravico do dodatka za veliko družino in dodaja nov člen glede pomoči pri nakupu vinjete. vir

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje / UL RS 14/2018, 2. marec 2018
Začetek veljavnosti: 3. 3. 2018
Delno se spremenijo določbe uredbe glede področja uporabe regionalne pomoči, glede upravičencev do regionalne pomoči, delno se spremenijo tudi pogoji in merila dodeljevanja pomoči ter pogoji dodeljevanja pomoči za tekoče poslovanje. vir

0