Novice

Popravek SRS 2016

Popravek Slovenskih računovodskih standardov 2016 / UL RS 74/2016
V SRS 21 se v odstavku 21.13 besedilo »SRS 25.6« popravi v »SRS 21.6« in besedilo »SRS 25.7« v »SRS 21.7«.
V SRS 39 se v odstavku 39.44 beseda »poravnave« nadomesti z besedo »likvidacije«. To pomeni, da se SRS 39 uporablja za organizacije v stečaju ali likvidaciji, za katere se začne stečajni postopek ali postopek prisilne likvidacije po 1. januarju 2016. vir

0