Novice 10. 10. 2019

 

Izplačilo nagrade vajencem in predložitev REK-1a obrazca / FURS, 8. oktober 2019
FURS sporoča, da so na podlagi 7. točke 20. člena Zakona o vajeništvu objavljeni novi (višji) zneski vajeniških nagrad, ki jih upoštevajo delodajalci ob izplačilu nagrade. Pri tem FURS opozarja, da se davčna obravnava dohodkov vajencev ni spremenila. Uredba v 12. členu določa, da se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka, do višine:
– 250 eurov na mesec za prvi letnik;
– 300 eurov na mesec za drugi letnik in
– 400 eurov na mesec za tretji letnik.
V primeru, ko delodajalec vajeniško nagrado izplača v višjem znesku, kot je določeno v 12. členu Uredbe se razlika všteva v davčno osnovo dohodka. vir

Vlada potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov / MF, 3. oktober 2019
Predlogi med drugim vključujejo večjo obdavčitev dohodkov iz kapitala, znižanje davčne stopnje v 2. in 3. dohodninskem razredu, spremembo splošne olajšave in uvedbo 7-odstotne minimalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. vir


UL RS 59/2019, 4. oktober 2019
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen spremenjenega tretjega odstavka 68. člena, spremenjenega prvega odstavka 74. člena in spremenjenega drugega odstavka 74.i člena zakona, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1D)
Novela vsebuje spremembe določb o soglasjih etažnih lastnikov glede poslov, ki presegajo okvir rednega upravljanja.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 116. člena ter četrti in peti odstavek 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter prvi in drugi odstavek 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2019

0

Novice 3. 10. 2019

 

Temeljna obrestna mera / SURS, 30. september 2019
Mesečna temeljna obrestna mera se je v oktobru 2019 znižala na 0,1 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 1,18 %. vir

Letna rast cen v septembru 2019 / SURS, 30. september 2019
Rast cen je bila v septembru 2019 na letni ravni 1,7-odstotna, na mesečni ravni pa −0,2-odstotna. Letno inflacijo so zvišali predvsem višji stroški vzdrževanja stanovanj (za 0,5 odstotne točke), mesečno deflacijo pa predvsem cenejši počitniški paketi (za 0,6 odstotne točke). vir

Državni proračun v osmih mesecih s presežkom / MF, 30. september 2019
V državni proračun se je v prvih osmih mesecih steklo nekaj manj kot 6,58 milijarde evrov prihodkov, kar je 2,8 % več kot v enakem obdobju leto prej. Odhodki so narasli za 7,4 % na dobrih 6,55 milijarde evrov, državni proračun pa je tako v tem obdobju ustvaril 22,9 milijona evrov presežka. vir


UL RS 58/2019, 27. september 2019
Sklep o višini gospodarske rasti v letu 2018
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu
Poročilo o gibanju plač za julij 2019 Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za julij 2019 je znašala 1.737,42 EUR.
Razlage Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sprejete na 79. seji dne 11. 6. 2019
Razlaga Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije glede določb, ki se nanašajo na določanje letnega dopusta, sprejete na 78. seji dne 21. 5. 2019
Razlaga Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejeta na 36. seji dne 11. 9. 2019

0

Novice 26. 9. 2019

 

Skupni prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2018 / SURS, 25. september 2019
Prihodki od davkov so v 2018 znašali 10.066 mio. EUR (7,4 % več kot v 2017), od socialnih prispevkov pa 7.218 mio. EUR (6,8 % več kot v 2017). Med davki je bila rast teh najvišja pri davku od dohodka pravnih oseb, med kategorijami socialnih prispevkov pa pri socialnih prispevkih delodajalcev. vir

Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom / FURS, 20. september 2019
Finančna uprava RS od maja 2019 omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. Zavezancem, ki se bodo prijavili pri svoji banki za prejemanje e-računa, bo Finančna uprava na podlagi obračuna dajatev pripravila t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Zbirni plačilni nalog bo zavezancu poslan (preko njegove banke) v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. Sistem se uvaja postopoma. Trenutno je na voljo družbenikom in samozaposlenim (samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd.). Pa tudi kmetom, prostovoljcem in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic. vir

Sprejeta proračuna za leti 2020 in 2021 / MF, 19. september 2019
Proračuna predvidevata največjo državno porabo do zdaj. Odhodki so za prihodnje leto določeni v velikosti 10,35 milijarde EUR, kar je 1,9 % več kot v rebalansu letošnjega proračuna, prihodki pa se bodo po načrtih povečali za 4,5 % na nekaj manj kot 10,82 milijarde EUR. vir


UL RS 57/2019, 20. september 2019
Popravek Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti

0

Novice 19. 9. 2019

 

Napovedana nedostopnost aplikacije miniBlagajna, 26. 9. 2019 / FURS, 18. september 2019
FURS sporoča, da bi zaradi nadgradnje aplikacije miniBlagajna nedostopna v četrtek, 26. 09. 2019, med 12:00 in 14:00 uro. V času nedelovanja aplikacije miniBlagajna je treba gotovinske račune izdajati z uporabo vezane knjige računov. vir

Povprečna bruto plača za julij 2019 / SURS, 16. september 2019
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za julij 2019 je znašala 1.737,42 EUR; od bruto plače za prejšnji mesec je bila višja, nominalno za 1,1 %, realno pa za 1,8 %. Povprečna neto plača za julij 2019 pa je znašala 1.119,08 EUR in je bila nominalno za 1,0 %, realno pa za 1,7 % višja od neto plače za prejšnji mesec. vir


UL RS 55/2019, 13. september 2019
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
Uporablja se od 1. decembra 2019.

0

Novice 12. 9. 2019

 

Indeks stroškov dela, Slovenija, 2. četrtletje 2019 / SURS, 6. september 2019
(začasni podatki) Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2019 po začasnih podatkih povprečno za 4,9 % višji kot v drugem četrtletju 2018, od tega so se plače za dejansko opravljeno delovno uro v istem obdobju zvišale za 5,2 %. vir


UL RS 54/2019, 6. september 2019
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2019

0

Novice 5. 9. 2019

 

Realizacija državnega proračuna v sedmih mesecih / MF, 30. avgust 2019
Proračun je v prvih sedmih mesecih izkazal 28,5 milijona evrov primanjkljaja, v enakem obdobju lani pa je izkazal presežek v višini 72,7 milijona evrov. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, avgust 2019 / SURS, 30. avgust 2019
Drobnoprodajne cene so bile v avgustu 2019 na letni ravni v povprečju višje za 2,3 %, na mesečni pa za 0,4 %. K letni inflaciji so podražitve blaga prispevale 1,3 odstotne točke, podražitve storitev pa 1,0 odstotne točke. Mesečno inflacijo smo imeli predvsem zaradi višjih cen oblačil. vir

Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2019 / SURS, 30. avgust 2019
Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2019 za 2,5 % višji kot v drugem četrtletju 2018. BDP z izločenimi sezonskimi in koledarskimi vplivi je bil v drugem četrtletju 2019 za 2,6 % višji kot v drugem četrtletju 2018 in za 0,2 % višji kot v prvem četrtletju 2019. vir


UL RS 53/2019, 30. avgust 2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2019
Poročilo o gibanju plač za junij 2019 Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za junij 2019 je znašala 1.717,78 EUR in je bila za 0,6 % nižja kot za maj 2019.

0

Novice 29. 8. 2019

 

Slovenska podjetja bodo začela poslovati preko Amazon Europe v novembru letošnjega leta / MGRT, 29. avgust 2019
»Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je intenzivno sodelovalo s predstavniki Amazona s ciljem, da se slovenskim podjetjem čim prej omogoči poslovanje preko platforme Amazon Europe. Kot smo že seznanili slovensko javnost, je nas Amazon seznanil da pričakujejo, da bodo vse potrebne tehnične rešitve urejene v tretjem kvartalu letošnjega leta, s tem pa bo omogočeno poslovanje slovenskih podjetij preko Amazona. Zadnja informacija s strani Amazona je, da so v tem času bile implementirane potrebne tehnične rešitve in da je trenutno v teku testiranje v tako imenovanemu »weblab-u« in da pričakujejo, da bo rešitev v polnem zagonu nekje v sredini novembra. MGRT je pozvalo Amazon, da stori vse potrebno, da se v najkrajšem možnem času sprosti poslovanje za slovenska podjetja in o tem redno seznanja MGRT.« vir

Gospodarska klima v avgustu slabša / SURS, 26. avgust 2019
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila v avgustu 2019 (6,0 odstotne točke) za 0,8 odstotne točke nižja kot v juliju 2019 (6,8 odstotne točke). vir


UL RS 52/2019, 23. avgust 2019
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti

0

Novice 22. 8. 2019

 

Sprememba javnih povabil za Usposabljanje na delovnem mestu pri delodajalcih / MDDSZ, 21. avgust 2019
Zavod za zaposlovanje je objavil 3. spremembo javnega povabila za usposabljanje predvidoma 1.049 dolgotrajno brezposelnih, starejših in nižje izobraženih ter 980 brezposelnih mladih na delovnih mestih pri delodajalcih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo. vir

Poročilo o pobranih davkih in drugih dajatvah, julij 2019 / FURS, 20. avgust 2019
Finančna uprava RS je v mesecu juliju 2019 pobrala neto 1.340,0 milijonov evrov prihodkov, kar je za 70,8 milijonov evrov oz. za 5,6 % več kot v juliju 2018. V obdobju januar – julij 2019 je pobrala neto 9.994,1 milijonov evrov prihodkov, kar je za 526,7 milijonov evrov oz. za 5,6 % več kot v enakem obdobju leta 2018. vir

Povprečna plača za junij 2019 / SURS, 16. avgust 2019
(začasni podatki) Povprečna bruto plača za junij 2019 je znašala 1.717,78 EUR. Od bruto plače za prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 0,9 %. Povprečna neto plača za junij 2019 je znašala 1.107,96 EUR in je bila nominalno za 0,5 %, realno pa za 0,8 % nižja od neto plače za prejšnji mesec. vir


UL RS 51/2019, 16. avgust 2019
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Sklep o zamenjavi poškodovanih eurobankovcev
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije

0

Novice 15. 8. 2019

 

Evidenca delovnega časa / MDDSZ, 14. avgust 2019
Z začetkom pogajanj za spremembe in dopolnitev Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti na ministrstvu beležijo večje število vprašanj o beleženju delovnega časa, hkrati pa tudi precej napačnih interpretacij novih predvidenih obveznosti delodajalcev, ki niso nove. vir

Letna odmera dohodnine / FURS, 12. avgust 2019
V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 24.193 (65,87 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. vir


UL RS 50/2019, 9. avgust 2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2019
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2019

0

Novice 8. 8. 2019

 

Novi javni razpisi in sprememba dveh že objavljenih razpisov / MF, 5. avgust 2019
Novi javni razpisi: Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020–2022 (JR SIO 2020–2022), javni razpis SK75 2019 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij ter javni razpis SI-SK 2019 – So-investiranje z zasebnimi investitorji. Spremenjena razpisa: DEMO PILOTI II 2018 in Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (JR RRI 2). vir


UL RS 48/2019, 2 avgust 2019
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2019

0
Page 3 of 54 12345...»