Novice 11. 10. 2018

 

Izvoz in uvoz v avgustu 2018 / SURS, 10. oktober 2018
Vrednost blagovne menjave v avgustu 2018 je bila, tako kot je za avgust običajno, v primerjavi s prejšnjimi meseci najnižja v tem letu, vendar vseeno višja kot v avgustu 2017. vir

FURS v poostrenem nadzoru zasegel mrtve ptice / FURS, 8. oktober 2018
Mobilni oddelek Finančnega urada Ljubljana je 5. oktobra 2018 opravljal poostren nadzor prometa na avtocesti med Celjem in Ljubljano. Med prtljago v tovornem delu avtobusa so odkrili 1.349 mrtvih ptic, ki po Konvenciji o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov spadajo med zavarovane vrste ptic. vir

Utaje DDV pri nakupu rabljenih vozil / FURS, 5. oktober 2018
FURS zaznava vse pogostejših utaje DDV pri pridobitvah rabljenih vozil iz drugih držav članic EU. Zato bodo v primeru suma utaje pred odmero DMV zahtevali zavarovanje izpolnitve obveznosti za DDV v obliki gotovinskega pologa. vir

Rast cen stanovanj v EU / Eurostat, 5. oktober 2018
V evroobmočju in EU so se v drugem četrtletju 2018 cene stanovanj povečale za 4,3 % v primerjavi z enakim četrtletjem preteklega leta. Najbolj so se povečale v Sloveniji. In sicer kar za 13,4 %. vir

Temeljna obrestna mera / SURS, 28. september 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v oktobru 2018 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 2,38 %. vir

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija / SURS, 28. september 2018
Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 2018 na letni ravni v povprečju zvišale za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,4 %. K letni inflaciji so največ prispevali dražji naftni derivati. vir

Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini / UL RS 64/2018, 28. september 2018
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini se priloga 2 Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe. Začetek veljavnosti: 1. 10. 2018. vir

Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije / UL RS 64/2018, 28. september 2018
Aneks prinaša spremembi glede odpravnin in se uporablja od 28. 9. 2018. vir

0

Novice 27. 9. 2018

 

Prihodki države od davkov in socialnih prispevkov v 2017 / SURS, 25. september 2018
Prihodki od davkov so v 2017 znašali 9.390 mio EUR (5,3 % več kot v 2016), od socialnih prispevkov pa 6.371 mio EUR (6,8 % več kot v 2016). Od davkov so se najbolj zvišali davki od dohodkov pravnih oseb (za 18,5 %), od kategorij socialnih prispevkov pa socialni prispevki delodajalcev (za 7,5 %). vir

Vpis podatkov v davčni register o računih, odprtih zunaj Republike Slovenije / FURS, 24. september 2018
Na zaprtem portalu eDavki (vstop s kvalificiranim digitalnim potrdilom) lahko zavezanec (pravna oseba, fizična oseba ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost) oziroma njegova pooblaščena oseba odda Prijavo za vpis podatkov v davčni register o računih, odprtih zunaj Republike Slovenije (gl. pod »Ostale vloge, DR-Račun«). Zavezancem, ki so oziroma bodo odprli račun v tujini je s tem omogočena (poleg prijave tujega računa v papirni obliki – na obrazcih DR-02, DR-03 oz. DR-04) tudi prijava (oziroma sprememba podatkov) o računu, odprtem izven Republike Slovenije preko sistema eDavki. Prijavi morajo biti priložene listine, na katerih temeljijo podatki, ki jih zavezanec prijavlja (npr. scan pogodbe o odprtju bančnega računa, bančne kartice, ipd.). V kolikor bodo za vpis v davčni register potrebne dodatne informacije (o podatkih, navedenih na obrazcu DR-Račun), bo finančni urad pozval zavezanca, da predloži dodatna dokazila (ne glede na status obrazca DR-Račun – Obdelan (uspešno)). vir

Ukinitev starega portala eDavki / FURS, 20. september 2018
S 30. septembrom se ukinja stari portal eDavki. vir

0

Novice 20. 9. 2018

 

Povprečna plača za julij 2018 / SURS, 17. september 2018
Povprečna plača za julij 2018 je v bruto znesku znašala 1.650,84 EUR, v neto znesku pa 1.071,76 EUR. V primerjavi s povprečno plačo za junij 2018 je bila nominalno nižja za 0,2 %, realno pa višja za 0,7 %. V primerjavi s povprečno plačo za julij 2017 pa je bila višja, in sicer v bruto znesku nominalno za 3,6 % (realno za 1,7 %), v neto znesku pa nominalno za 3,1 % (realno pa za 1,2 %). vir

“Demo piloti II 2018” / MGRT, 14. september 2018
Zaradi zelo velikega zanimanja se rok za oddajo vloge na razpis DEMO PILOTI II 2018 podaljšuje na 20.11.2018. vir

0

Novice 13. 9. 2018

 

Invalidska podjetja, Slovenija, 2017 / SURS, 12. september 2018
Število zaposlenih v invalidskih podjetjih je bilo konec leta 2017 višje kot leto prej.
Najvišja povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v invalidskih podjetjih v 2017, imeli so jo v obalno-kraški statistični regiji, je bila za 11,1 % višja od povprečne mesečne bruto plače zaposlenih pri vseh pravnih osebah v Sloveniji. vir

Projekt »Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu« / MDDSZ, 7. september 2018
Razpisanih je 1.132.000,00 evrov za podporo projekta, ki bo pripomogel k dvigu kulture varnosti in zdravja pri delu in bo posledično izboljšal pogoje dela za delavce, zlasti za starejše od 45 let. vir

0

Novice 6. 9. 2018

 

Indeks stroškov dela, Slovenija, 2. četrtletje 2018 / SURS, 6. september 2018
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v drugem četrtletju 2018 za 3,5 % višji kot v drugem četrtletju 2017. vir

Temeljna obrestna mera september 2018 / SURS, 31. avgust 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v septembru 2018 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,46 %. vir

Rast BDP / SURS, 31. avgust 2018
Podatki SURS-a kažejo upočasnitev rasti bruto domačega proizvoda (BDP). BDP se je v drugem četrtletju 2018 glede na prejšnje četrtletje povišal za 3,8 %, kar je najmanj v zadnjem letu in pol. vir

Proračunski presežek / MF, 31. avgust 2018
Državni proračun je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta dosegel 68 milijonov EUR presežka, potem ko je v enakem obdobju lani izkazal 109 milijonov EUR primanjkljaja. vir

Novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet / UJP, 30. avgust 2018
UJP obvešča, da so objavljeni novi Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet. Veljati začnejo 1. oktobra 2018. vir

0

Novice 30. 8. 2018

 

Gospodarsko razpoloženje se avgusta 2018 / SURS, 27. avgust 2018
Vrednost kazalnika gospodarske klime se v avgustu 2018 na mesečni ravni ni spremenila, od vrednosti v lanskem avgustu pa je bila nižja za 1,1 odstotne točke. Gospodarsko razpoloženje ostaja precej nad dolgoletnim povprečjem (za 11,8 odstotne točke). vir

Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki / UL RS 57/2018, 24. avgust 2018
Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je junija sprejel SRS 15 (2019) – Prihodki. Novi SRS 15 je objavljen v Uradne listu št. 57, uporabljati pa se začne 1. januarja 2019. Organizacije se lahko odločijo za uporabo že v letu 2018. Spremenjene so določbe glede pripoznavanja in merjenja prihodkov, ki izhajajo iz pogodb s kupci, za druge prihodke pa ne bo sprememb. Standard po novem vsebuje enotno pravilo pripoznavanja prihodkov tako pri prodaji blaga kot pri prodaji storitev. vir

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja / UL RS 57/2018, 24. avgust 2018
V prilogi se obrazec Prijava-odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter listine Napotnica, Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela, Delovni nalog in Delovni nalog za fizioterapijo nadomestijo z novim obrazcem in listinami. Novi obrazec in listine se začnejo uporabljati 1. oktobra 2018. vir

Aneks št. 13 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti / UL RS 57/2018, 24. avgust 2018
Aneks določa, da se izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih s 1. julijem 2018 povečajo za 1 % za založniško in knjigotrško dejavnost. Za časopisno-informativno in revijalno dejavnost ostajajo izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih nespremenjene. Aneks se uporablja od 1. julija 2018. vir

Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade / MDDSZ, 24. avgust 2018
V Uradnem listu RS št. 57/18 in na spletnih straneh ministrstva je objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov kariernih centrov za mlade. Javni razpis je usmerjen v sofinanciranje dveh, večletnih projektov kariernih centrov za mlade, ki bosta šolajoči mladini omogočila večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. vir

0

Novice 23. 8. 2018

 

Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije / UL RS 56/2018, 17. avgust 2018
Nova kolektivna pogodba prinaša spremembe glede presežka ur v okviru neenakomerne razporeditve delovnega časa in začasne prerazporeditve delovnega časa. Delodajalec bo moral vsake tri mesece koledarskega leta narediti analizo presežka ur delavcev in pogledati, ali te presegajo pet odstotkov povprečne delovne obveznosti zaposlenih in predstaviti ukrepe za izboljšanje organizacije dela. Presežne ure se bodo morale v določenem referenčnem obdobju izkoristiti ali izplačati. Nova kolektivna pogodba vključuje tudi dogovor o dvigu najnižjih osnovnih plač. Velikost regresa za letni dopust je po novem najmanj 1.000 EUR. Ohranijo se vsi dodatki k plači, kot so bili doslej, ter plačilo prevoza na delo in z njega v velikosti 100 %. Kolektivna pogodba se začne uporabljati 1. septembra 2018, sklenjena pa je do 31. decembra 2022. vir

0

Novice 16. 8. 2018


Povprečna bruto plača za junij 2018
/ SURS, 16. avgust 2018
SURS je objavil začasne podatke o povprečni mesečni plači za mesec junij 2018. Znašale je 1.654,00 EUR. V primerjavi z bruto plačo za maj 2018 je bila nominalno in realno nižja za 0,6 %. Povprečna neto plača za junij 2018 je znašala 1.073,47 EUR in je bila za 0,4 % nižja od neto plače za maj 2018. Povprečna plača za junij 2018 je v zasebnem sektorju nižja, v javnem sektorju pa višja od plače za maj 2018. vir
Pilotni in demonstracijski projekti / MGRT, 13. avgust 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za izbor operacij za pilotne in demonstracijske projekte »DEMO PILOTI II 2018«, ki je namenjen razvoju in predstavitvi prebojnih in inovacijskih projektov na področjih uporabe Strategije pametne specializacije Slovenije. Razpis je vreden 56,6 milijonov evrov, od tega je 41,4 milijonov evrov namenjenih za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 15,17 milijonov evrov za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Rok za prijavo je 23. oktober 2018, projekti pa se bodo lahko izvajali do največ treh let. vir

0

Novice 9. 8. 2018

 

Najava javnega razpisa / MGRT, 3. avgust 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo najavlja Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«. Vrednost javnega razpisa je 3,1 milijone evrov, predvidena so 3 (tri) odpiranja. Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESSS). Namen javnega razpisa je preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja, prispevati k razvoju in profesionalizaciji socialnih podjetij. Na javni razpis se bodo lahko prijavila registrirana socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva. vir

0

Novice 2. 8. 2018

 

Novo javno povabilo za “delovni preizkus” / MDDSZ, 1. avgust 2018
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenja 1,8 milijona evrov za delovni preizkus brezposelnih oseb. Delovni preizkus je namenjen preizkusu na konkretnem delovnem mestu, ki brezposelnim osebam omogoča preizkus znanj, spretnosti in navad. V delovni preizkus se bodo lahko vključevale osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje. V delovni preizkus se bo predvidoma vključilo 2.000 brezposelnih oseb. Javno povabilo je odprto od objave do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najdlje do 23. 10. 2019. vir

Mesečna temeljna obrestna mera, avgust 2018 / SURS, 31. 7. 2018
Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2018 ostaja 0,2 %, prav tako je letna temeljna obrestna mera enaka julijski (2,38 %). vir

Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2018 / UL RS 52/2018, 27. julij 2018
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij 2018 se v skladu s 3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2018 znaša 392,75 EUR. Navedeni znesek se uporablja od 1. avgusta 2018. vir

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije / UL RS 52/2018, 27. julij 2018
Nova kolektivna pogodba začne veljati 15. avgusta 2018, razen določb, ki se nanašajo na število delovnih nedelj v letu in velikost dodatka za nedeljsko delo. Te se začnejo uporabljati 1. septembra 2018. Po novem bo delavec lahko razporejen na delo na nedelje na največ 20 nedelj v letu in ne več kot na dve nedelji v mesecu. Delavec bo upravičen do dodatka za delo na nedelje v velikosti 100 % od osnovne plače delavca oziroma ustrezne urne postavke, vendar ta dodatek ne bo mogel znašati manj kot 6,05 EUR/uro. Delodajalec, po novem razen izjem, ne bo smel razporediti delavca na delo na vseh 15 praznikov. S 1. januarjem 2019 se bodo povečale najmanjše osnovne plače v vseh tarifnih razredih. Kolektivna pogodba za trgovino bo veljala do 31. decembra 2022. vir

0
Page 7 of 52 «...56789...»